ขอเชิญร่วมพิธี ลงเสาเข็มปฐมวารอุโบสถวัดภาษี (ลงเสาเอก)

 alex4964    30 ก.ค. 2554

ขอเชิญร่วมพิธี ลงเสาเข็มปฐมวารอุโบสถวัดภาษี (ลงเสาเอก)
ณ.วัดภาษี เอกมัย 23 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม 10110
วัน จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2554
เวลา 09.19 น. คณะพราหมณ์เริ่มพิธีบวงสรวง อัญเชิญทวยเทพพระเทวา
เวลา 10.39 น. ได้ฤกษ์มงคล ลงเสาเข็ม (ภูมิปาโลฤกษ์)
พระสงฆ์ 19 รูป เจริญชัยมงคลคาถา
พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

พระครูอนุกูลพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดภาษี
โทร 02-711-4002

อุโบสถวัดภาษีหลังเก่า ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม จากสภาพแวดล้อม
อายุกาล การก่อสร้างมาเป็นเวลา 164 ปี ในฤดูกาลฝนตกน้ำจากคลองแสนแสบ
จะเอ่อล้นขึ้นท่วมทั่วบริเวณ และเพื่อจัดภูมิทัศน์ปรับปรุงบริเวณโดยรอบให้เอื้อ
อำนวยประโยชน์ให้ได้มากขึ้น จึงมีโครงการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
จึงขอเชิญทุกท่าน ได้มาร่วมพิธีลงเสาเข็มปฐมวาร (เสาเอก) เพื่อเป็นมงคล
เป็นเกียรติประวัติ และร่วมสร้างถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป

การสร้างบุญอื่นๆนั้นมีโอกาศสร้างได้ง่าย สร้างเมื่อไหร่ก็ได้ แต่การสร้างโบสถนั้น
ใน 1 วัด จะมีโอกาสร่วมสร้างได้เพียงครั้งเดียว กว่าจะสร้างอีกก็ต้องใช้เวลานาน

ประวัติวัดภาษี http://touronthai.com/gallery/placeview.php?place_id=18005001


อานิสงฆ์การสร้างโบสถ์
สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
เนื่องจากโบสถ์ที่สร้างขึ้น ทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนาที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ
ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐานที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่าพระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวาย อย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่างสงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศลเป็นอาสันนกรรมสที่ดี ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดีมีความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด


อ.ทศพล
081-825-4964

ช่วยแจ้งต่อๆไปด้วยนะครับ เพื่อเป็นการสร้างกุศล https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,759 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย