ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ (๑๒ ส.ค. ๒๕๖๖)

 watsritawee    18 ก.ค. 2566

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่ากองทุนเผยแผ่และปฏิบัติธรรม
ณ สำนักปฏิบัติธรรม
ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ ธรรมยุต
วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘๘

วัดศรีทวีเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ ฝ่ายธรรมยุต ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในสองรูปแบบ แบบเผยแผ่ธรรมทางวิทยุ แบบปฏิบัติธรรมในโอกาสต่าง ๆ ทางวัดได้จัดให้มีกองทุน เรียกว่า “กองทุนเพื่อการเผยแผ่และปฏิบัติธรรม” กองทุนนี้ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป บุคคลผู้มาปฏิบัติธรรม บุคคลทั่ว ๆ ไป กองทุนนี้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมทางวิทยุและใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้ง โดยผู้เข้าปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงกำหนดให้มีการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นกองทุนดังกล่าวแล้ว ณ วัดศรีทวี โดยคณะพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา พร้อมเพรียงกันจัดทำกองทุน ตามแต่เห็นสมควร บ้างเป็นหน่วยงาน บ้างคณะ บ้างเป็นกลุ่มบุคคล

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘๘
เวลา ๐๙.๓๐ น. กองผ้าป่าพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายผ้าป่า พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ – สามเณร
ผู้ประกอบพิธีร่วมรับประทานอาหาร เสร็จพิธี

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
พระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ
พระราชญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร
พระราชปริยัติเวที เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม
พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะภาค ๑๖
พระพิศิษฏ์วินัยการ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
พระเมธีวชิราภิรัต เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธ.
พระครูเมธีนวคุณ เจ้าคณะอำเภอหัวไทร ธ.
พระครูสุเมธมงคลญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธ.
พระครูบริหารสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอปากพนัง ธ.
พระมหาบวร ปวรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ

ประธานคณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์
อาจารย์กาญจนา เรืองช่วย นายกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฝ่ายพุทธสมาคม
นายประยงค์ อินทรสมพงศ์ อุปนายกพุทธสมาคม
นางมนชยา นาวากาญจน์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นายชะลอ เอี่ยมสุทธิ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอเชียรใหญ่
นายชาลี ศิลปะรัศมี อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอฉวาง
ร.ต.เจริญ ลักษณ์จันทร์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอท่าศาลา
นางชูศรี แก้วปาน อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอลานสกา
นายบุญโรจน์ ใจอารีย์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอสิชล
นายจำนงค์ ระย้า อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอชะอวด
นายธวัช ทวีชนม์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอหัวไทร
นายนอบ อำภาสุวรรณ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอพระพรหม
นายสำราญ สุทธิรักษ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอร่อนพิบูลย์
นางสุวณีย์ โยธารักษ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
นางวิภาวดี ชูช่วย อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอจุฬาภรณ์
นายธีรพัฒน์ เพชรโยธา อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอนบพิตำ
นายภูวศิษฎ์ ทองสง อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอบางขัน
นายประสาท นาคฤทธิ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอถ้ำพรรณรา
นายฉลองศักดิ์ กาญจนดุลย์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอปากพนัง
นายศุภชัย สมวงศ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอช้างกลาง
นายสุทีป ชัยฤกษ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอทุ่งใหญ่
นางวัลภา พรหมฤทธิ์ อุปนายกพุทธสมาคม อำเภอพิปูน
นายยงยุทธ พลชะติน เลขาธิการพุทธสมาคม
นางผานิต พร้อมประเสริฐ รองเลขาธิการพุทธสมาคม
นายเพื่อม พิทักษ์ ที่ปรึกษาพุทธสมาคม
นายชุติพนธ์ โภคากรณ์ นายทะเบียน
ผศ.วันทนา ทองเกียรติ เหรัญญิก
นางเธียรรัตน์ เกียรติศักดิ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางจรวยรัตน์ บุญชูวงศ์ ติดตามและประเมินผล
นางสาวประนอบ ตัญญะ ธรรมจาริก
นางสาวจริยา อิศรพันธุ์ ภัณฑารักษ์
นางเสาวรส คำนวณจิตต์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์
นางพวงน้อย เจียมพิจิตรกุล ศาสนกิจ
นางวรวรรณ วิเชียรศรี ผู้ช่วยศาสนกิจ
นางเสาวนิต สืบกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสนกิจ
นางสมนึก เพชรชำนาญ ประชาสัมพันธ์
นางสุกัญญา สังข์ทองจีน ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณวงศ์ ปฏิคม
นางจันทร์จิรา นาคะพงศ์ ผู้ช่วยปฏิคม

คณะกรรมการพุทธบริษัทวัดศรีทวี
คุณแม่ยุพิน ฐาปนะพันธ์นิติกุล
คุณแม่จงกล สุวรรณบริบาล ห้างทองแสงสุวรรณ
คุณแม่สุวิน นกแก้ว และลูก ๆ
นายอำเภออดุลย์ เกสรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล
คุณแม่กระแสร์ มุสิกวงศ์
คุณกระสินธ์ การุญ
คุณอรุณชัย – คุณจันทณี ไชยพานิช ร้านสว่างโอสถ
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี
คุณดวงใจ ภูษิตกิตติกุล บริษัทแสงสุวรรณ โกลด์ แอนด์จิวเวลลี่
คุณวิวัฒน์ – อ้อยฤทัย ประวีณวรกุล ร้านนครสังฆภัณฑ์
คุณพรทิพย์ บริบูรณ์ โรงเรียนบริบูรณ์วิทยา
คุณสุรวีร์ ลีละวัฒน์ ประธานชุมชนท่ามอญ
คุณสันติ รัตนะ – คุณศิริวรรณ นาควรรณ
ร้านคุณตี๋ อะไหล่เก่า
คุณกรภัทร นมรักษ์กิตติ
คุณบุณยวีร์ ชนาณัฐบุญสินธุ์
คุณวรพุนธุ์ นาควรรณ
คุณทรัพย์สมบูรณ์ คูณผลคณา
คุณแม่อรสา ศุภกร
อ.สุเมธ รุจิวณิชกุล
คุณโสมนัส – คุณอมรรัตน์ ตัณทนันทน์
อ.สุวิทย์ – อ.วีรวรรณ วงศ์พิศาล
ร.ต.ต.หญิง อาภรณ์ สิทธิสงวน
คุณจิภาดา ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณจิระพรรณ โชติกุลวัฒนา
คุณพรฤดี บุญศรีโรจน์
คุณสมจิตต์ บุญศรีโรจน์
คุณวิภาสกร น้อยวิไล
คุณสมพร น้อยวิไล
คุณรุ่งนภา ศักดิ์ฤทธิชัย
คุณเพลินจิต ศักดิ์ฤทธิชัย
คุณอัมพร แก้วใจ และครอบครัว
คุณเชาวลิตร ศรีใหม่ และครอบครัว
คุณคทาชาติ สังข์สิงห์ และครอบครัว
คุณยุทธกิจ มานะจิตต์
อ.ธำรง – คุณครูวันดี สุคนธวรานนท์
คุณสุธรรม ชยันต์เกียรติ
คุณสรชัช ทับทิมทอง และครอบครัว
คุณแม่สุนันท์ สายพงษ์พรรณ
คุณครูคิดดี ผลความดี
คุณประเสริฐ – คุณยุวสา แสงงาม
คุณอุทัย เพ็งล่อง และครอบครัว
คุณนัทธมล ผลใหม่
อ.สันติ อุนจะนำ และครอบครัว
อ.ประสาน เรืองดิษฐ์ และครอบครัว
พ.ต.ท.เสรี พิมเสน
คุณบุญพา เชี่ยวชล
คุณพูนผล นราพงศ์
คุณอวยพร นราพงศ์
คุณเจริญศรี ชาติเชื้อสกุลลี้ และลูก ๆ
คุณศรีเมฆ ตู้ลารักษ์
คุณบุญเสริม – คุณอาภา อาทรวิริยกุล
คุณอรพิมวดี ศิริธรรม
คุณอมร เมืองโต
คุณณัฐวุฒิ แย้มอิ่ม
คุณสงบ พงษ์ขจร และลูก ๆ
คุณวรรณดี อมรศักดิ์ และลูก
คุณสมเกียรติ พริกไทย และครอบครัว
คุณสมจิตร – คุณเตี้ยน ภูมิศรี
อ.บัณฑิต สุทธมุสิก
คุณจันทร์ทิพย์ ถาวโร
คุณวิสูตร – คุณผ่องศรี วิโนทัย
คุณจิตต์ – คุณเสริมศักดิ์ เพ็ญทอง
คุณสุจินต์ ศรีสังข์ ร้านเสริมสวยสุ
คุณสุมล – คุณจรี หนูทอง
อ.กิตติ – อ.ปัญจพร ดวงศิริ
โรงพิมพ์เม็ดทราย
ครอบครัวบุญมั่น
คุณณัฐวัฒน์ – คุณศศินา สุขขาว
ผู้ใหญ่อรุณ เกสรสิทธิ์ และครอบครัว
คุณบุญเรือง จันทร์ภักดี
คุณแม่อรสา ศุภกร
พล.อ.จิรพันธ์ – คุณนายจิรภา เกษมศานติสุข
คุณกชวรรณ รุชิตานนท์
คุณอาทิตย์ – คุณธนัชภรณ์ ภูมิสวัสดิ์
คุณหนูนับ ชูพุฒ
คุณณัฐโรจน์ ภูมิสวัสดิ์
คุณเศรษฐพงศ์ ภูมิสวัสดิ์
คุณชนากานต์ พัศมุนี
คุณภานุวัชร แก้วลำพัด
คุณพรรณีย์ แก้วลำพัด
คุณศิโรรัตน์ แก้วลำพัด
คุณสิทธิพงศ์ อติวรมันต์ และครอบครัว
คุณอรทัย บ่อสุวรรณ
ดร.ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล และครอบครัว
คุณพรรัชนี ทวีกิจ
คุณอิราวัฒน์ – คุณสุปราณี พงษ์พานิช
คุณนัทธมน ผลใหม่
คุณธิติกาญจน์ สิริวัชรวิทย์
คุณวุฒิเมศวร์ สิริวัชรวิทย์
คุณเมตตา สุขแก้ว
คุณมัณฑนา ลี้อารีย์วงศ์
คุณอรพิมลดี ศิริธรรม
คุณอำนวย สุทธิคีรี
คุณสุนันท์ สายพงษ์พรรณ
อ.มณฑล – อ.อำไพ วัยวัฒน์
คุณครูนิยดา เครือสุวรรณ
คุณครูศราวดี ภูวรานนท์

คณะกรรมการฝ่าย นายอำเภออดุลย์ เกสรสิทธิ์
นายอำเภออดุลย์ เกสรสิทธิ์ อดีตนายอำเภอสิชล
พล.ท.หาญณรงค์ รักษ์ศรีทอง จังหวัดนนทบุรี
พ.ต.ท. (หญิง) ดร.มลฤดี สมมารถ
นิติกรชำนาญการพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
คุณนที – คุณเนาวรัตน์ สิทธิประศาสน์ กรรมการผู้จัดการ
กลุ่มบริษัทสุราษฎร์ธานีกรีน และกองเลขาธิการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณโกศล ตระกุลเมฆี ห้างทองซีก้วง
คุณวาสนา ทิพยพงศธาดา
ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย
คุณสถล ถาวระ
อดีตปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และครอบครัว

คณะกรรมการคณะ อ.จิตรา อมรกล
คุณสมพร – อ.จิตร อมรกุล
คุณศิริพร ดียืน
คุณปวีณา จงภัทรนิชพันธ์
คุณแม่ร่วม – คุณกาญจนา ส่งศรี
คุณยุพิน กาญจนโสภาคย์
คุณปัณณภส รักสกุลนิตย์
คุณณพัสส์นิชชา จิตติศักดิ์
คุณเฉลิมวรรณ ห่อทองคำ
นางสาวสิฎ์ระสา ไกรสุวรรณ์
คุณทัศนีย์ ไกรสุวรรณ์
คุณนุชนารถ บุญชู
คุณสรกฤช – คุณนวพร ชื่นเชาวลิต
ร้านพิมพาเครื่องเงิน
คุณอมราวดี สุวรรณโอภาส
คุณภัทรญา ธิติบุญญฤทธิ์
คุณปัทมา – คุณวรัญญา อมรกล
คุณบารมี ศรีสวัสดิ์
คุณทิพวรรณ กระจ่างสุข

คณะกรรมการไลออนนครศรีธรรมราช
๑. ไลออน สาคร ไพรัตนากร
๒. ไลออน วรรณี บุญสัมพันกิจ
๓. ไลออน พิศวง รัษฐปานะ
๔. ไลออน รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล
๕. ไลออน สายสวาท เกตุชาติ
๖. ไลออน บังอร สมบัติเทพสุทธิ์
๗. ไลออน เบญจา พสุหิรัญนิกร
๘. ไลออน จุฑามาศ เต้พันธ์
๙. ไลออน กัญญา ไพจิตรวิจารณ์
๑๐. ไลออน กนกพร ธุวะสิน
๑๑. ไลออน ขนิษฐา วิทย์วิบูลรัตน์
๑๒. ไลออน ภาณี เหล่าพงศ์พันธ์
๑๓. ไลออน วันดี โฆษิตกุลพร
๑๔. ไลออน นพรัตน์ หงสุชน
๑๕. ไลออน อมรรัตน์ ลาภานันต์
๑๖. ไลออน สุรีวัลย์ ทรงเลิศ
๑๗. ไลออน พวงเพ็ญ ฉิมพิมล
๑๘. ไลออน อาภาพัชร์ ชาติกุล
๑๙. ไลออน ณัฏฐสุต ตรีสัตยพันธุ
๒๐. ไลออน สันหทัย แสงศรี
๒๑. ไลออน ปาลิกา จึงไพศาล
๒๒. ไลออน พิมพ์ศรี ผลแรก
๒๓. ไลออน ทิพา ชัยพฤกษ์เดชา
๒๔. ไลออน ละเอียด จันทร์แสงศรี
๒๕. ไลออน วราภรณ์ ศรณรงค์
๒๖. ไลออน สุพร สิทธิรักษ์
๒๗. ไลออน มะลิวัลย์ อู่รังสิมาวงศ์
๒๘. ไลออน มาลินี รุจิภักดิ์
๒๙. ไลออน ดวงพร นุตสถิตย์
๓๐. ไลออน พิมพ์นิภา เลิศยิ่งบุณย์
๓๑. ไลออน เสาวลักษณ์ อนวัชพันธ์
๓๒. ไลออน สุคนธ์ ณ พัทลุง
๓๓. ไลออน วรรณดี เพ็ญกุลจารีต
๓๔. ไลออน จามรี แสนเสนาะ
๓๕. ไลออน มนัญญา ตันติชูศักดิ์
๓๖. ไลออน อภิสมัย จิตคำนึง
๓๗. ไลออน ทรงศรี สมบัติเทพสุทธิ์
๓๘. ไลออน ดวงใจ ภูษิตกิตติคุณ
๓๙. ไลออน เพ็ญศรี เลาหอารีดิลก
๔๐. ไลออน ละมัย โกศลกุล
๔๑. ไลออน พล.ต. ฐกร เนียมรินทร์
๔๒. ไลออน อัปสร ขยันการนาวี
๔๓. ไลออน จิราภรณ์ บุญชูวงศ์
๔๔. ไลออน สิรดาภัทร์ รุ่งโรจน์รัตกุล
๔๕. ไลออน ศิริพร เรืองวัฒนกุล
๔๖. ไลออน จักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธ์
๔๗. ไลออน สาลีวรรณ จุติโชติ
๔๘. ไลออน สุวรรณี ว่องชล
๔๙. ไลออน ประภา ชยันเกียรติ
๕๐. ไลออน วรดี เลิศไกร
๕๑. ไลออน จุฬาลักษณ์ ฝอยทอง
๕๒. ไลออน พาชื่น นาคสั้ว
๕๓. ไลออน สิริวรรณ อินทวิมล
๕๔. ไลออน พวงผกา แซ่อื้อ

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนได้ตามกำลังศรัทธา ณ วัดศรีทวี
หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช
เลขบัญชี : ๔๘๗-๐-๓๓๑๔๑-๑ ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org   


ที่มา : https://watsritawee.org


  480 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย