บุญยิ่ง ใหญ่ก่อสร้างอุโบสถ หลังใหม่ ชั้นบนเป็นพระฐาตุเจดีย์ บรรจุพระสารีริกฐาตุ และที่ปฎิบัติธรรมเรือนแก้วหลังใหม่วัดปทุมสราราม

 Kukoo555    15 ส.ค. 2560

ร่วมด้วยช่วยกันสร้่างแชร์บุญยิ่ง
ใหญ่และขออนุญาติอัพเดท
การก่อสร้าง...

วัดปทุมสรารามกำลังดำเนิน
การก่อสร้างพระอุโบสถ
หลังใหม่ ชั้นบนเป็นพระฐาตุเจดีย์ บรรจุพระสารีริกฐาตุ
ที่ปฎิบัติธรรมเรือนแก้วหลัง
ใหม่เนื่องจากในปัจจุบันมีพระสงฆ์
และผู้เลื่อมใสศรัทธาเข้า
ร่วมทำสังฆกรรม ปฏิบัติธรรม
ณวัดปทุมสรารามเป็นจำนวน
มากอุโบสถหลังเดิมมีขนาด
เล็กไม่เพียงพอต่อการทำ
สังฆกรรมของสงฆ์จำนวนมากได้
โดยพระประทานในอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปสมเด็จองค์
ปฐม ขนาด 50" จำนวน 4 องค์ ประดิษฐานแบบจตุรทิศ

จึงใคร่เรียนเชิญท่านผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมทำบุญได้ที่ท่าน
พระอาจารย์สิขร เจ้าอาวาสวัดปทุมสราราม
ท่านมีบุญสามารถร่วมบุญได้
โดยโอนเข้าบัญชีโดยตรงพระ
อาจารย์สิขรได้
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ท่านด้วย...สาธุๆๆๆๆ
เลขที่บัญชี

Kasikorn Bank
Account no. 227-227-520-6
Name: SIKHON PHUMJAE
สิขร พุ่มแจ้ง

เพิ่มเติมสำหรับการส่ง
พัสดุสิ่งของพระอาจารย์จะ
เดินทางขึ้นดอยใน
ถิ่นทุรกันดาร
เรื่อยๆและกำลังสร้างวัด
ที่เชียงตุงสามารถบริจาค
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงของเล่นไว้แจกเด็กๆ
บนดอยส่งไปได้น้า...สาธุ
ถ้าจะส่งพัสดุ ที่อยู่: วัดปทุมสราราม (วัดสันปูเลย) 111 หมู่ 2 ถ.ม่วงโตน-ท่าลี้ ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

สังฆกรรม แปลว่า กรรมอันสงฆ์พึงทำ หมายถึงกิจกรรมทางพระวินัยที่ภิกษุจำนวน
4รูปขึ้นไปซึ่งถือว่าเป็นสงฆ์จะพึงร่วมกันทำเป็นสังฆสามัคคี

ในการทำสงฆ์จะต้องพร้อม
เพรียงกันทำ ต้องทำในเขตสีมาที่เรียกว่า
อุโบสถหรือโบสถ์ ต้องนั่งให้ได้หัตถบาทอยู่ใน
ที่ประชุมตลอดเวลาที่ทำ เวลามีมติต้องเป็นเอกฉันท์
โดยใช้วิธีเงียบหรือรับว่าสาธุ และเป็นไปโดยถูกต้องเป็น
ธรรม ไม่มีอคติ เช่นนี้จึงจะเป็นสังฆกรรมแท้

สังฆกรรม ตามพระธรรมวินัย มี 4 อย่าง คือ
1.อปโลกนกรรม การปรึกษาหารือ
2.ญัตติ สวดเผดียงสงฆ์(การประชุมที่มีการสวดตั้งเรื่องที่จะประชุม) เช่นการสวดพระปาฏิโมกข์
3.ญัตติทุติยกรรมวาจา สวดตั้งญัตติ และสวดอนุสาวนา (ถามความเห็นที่ประชุม)เช่น การสวดกฐิน
4 .ญัตติจตุตถกรรมวาจา สวดตั้งญัตติและสวดกรรม
วาจาถึงสามครั้ง เช่น การให้อุปสมบท

กิจกรรมหรืองานที่ต้องทำเป็นสังฆกรรม ได้แก่ การทำปาฏิโมกข์ การปวารณา การสมมุติสีมา การให้ผ้ากฐิน การอุปสมบท เป็นต้น

  3,252 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย