ทำบุญบวชพระ วัดกรรมฐาน พระป่า โครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2566

 brightpong  

ร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บวช ปี ๒๕๖๖
"บวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล"
สืบสานปณิธานพระธุดงคกรรมฐาน

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ขอเชิญทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมอุปสมบทหมู่บวชพระทุกรูปในโครงการ และเจ้าภาพร่วมบวชชี(โกนผม) ถวายเป็นค่าอัฐบริขารผ้าไตรจีวร ชุดบวชชี ของใช้ต่างๆสำหรับพระใหม่และแม่ชี ค่ารถเดินทางส่งผู้บวชเข้าวัด ปัจจัยถวายพระอุปัชฌาย์ อุปกรณ์เครื่องพิธีบวช ค่าใช้จ่ายถวายวิทยุฟังพระธรรมเทศนา ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าน้ำปานะ ตลอดถึงค่าใช้จ่ายอันจะเป็นประโยชน์ต่อทางวัด ต่อหมู่สงฆ์ ต่อแม่ชี และค่าใช้จ่ายทุก ๆ อย่างภายในโครงการที่ทำให้โครงการบวชวัดป่าเกิดขึ้นได้ สามารถร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล
โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

**บัญชีบริจาคทำบุญนี้ ถือเป็นบัญชีทำบุญของทาง กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เปิดขึ้นโดยตัวแทนฝ่ายดูแลบัญชีของกลุ่มนิสิตเก่าฯ เพื่อโครงการบวชวัดป่าโดยเฉพาะ เงินทั้งหมดที่เข้าบัญชีนี้จะใช้เฉพาะโครงการงานบวชเท่านั้น และเมื่อจบระยะโครงการแล้ว เงินคงเหลือทั้งหมดทั้งสิ้นจะถวายให้ทางวัด**

**การเปิดรับบริจาคทำบุญครั้งนี้ เป็นการเปิดในนามกลุ่มนิสิตเก่า ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป ได้ร่วมทำบุญสำหรับค่าใช้จ่ายเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการเท่านั้น มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด**

สามารถร่วมบริจาคทำบุญได้จนถึงวัดสุดท้ายของระยะเวลาโครงการบวชวัดป่า ประจำปี ๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖
_________________________

คำถามทำบุญที่มักถูกถามบ่อย ๆ “เจ้าภาพบวชพระรูปละเท่าไร?”

โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล เปิดโอกาสให้ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระได้ตามกำลังศรัทธา เป็นการทำบุญแบบเป็นเจ้าภาพร่วม คือ จะได้เป็นเจ้าภาพบวชพระหมู่ทั้งหมดทุกรูปภายในโครงการ ไม่จำกัดเรื่องจำนวนเงิน ตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล โดยเงินทุกบาทที่เข้าบัญชีโครงการจะเป็นไปเพื่อทำบุญในโครงการบวชทั้งหมด

ทังนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมักสอบถามทางโครงการในเรื่องของ อัฐบริขาร(ผ้าไตรจีวร บาตรพระ ฯลฯ)ต่อการบวชพระ ๑ รูป มีค่าใช้จ่ายเท่าไร? หากเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้ว อัฐบริขารพระอยู่ที่ ๗,๕๐๐ บาทต่อหนึ่งรูป (เฉพาะอัฐบริขารพระ ยังไม่ร่วมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) อย่างไรก็ตามผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาตามที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น
_________________________

คำถาม “ไม่ใช่ญาติของผู้สมัครบวช สามารถไปร่วมพิธีบวชที่วัดด้วยได้ไหม”

ได้ ในโครงการบวชวัดป่าประจำปี ๒๕๖๖ นี้ จะมีกำหนดการพิธีการขอขมาอโหสิกรรมต่อญาติๆ และเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปขลิบผมนาคทุกรูปได้ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ก.ค.๖๖ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป สำหรับในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ก.ค.๖๖ จะมีการใส่บาตรทำบุญ พิธีอุปสมบทหมู่ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านแม้ไม่ใช่ญาติของผู้บวชก็ตาม สามารถที่จะเข้าร่วมอนุโมทนาในพิธีดังกล่าวได้ ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม
_________________________
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม www.buatwatpa.com   

ที่มา : www.buatwatpa.com

5,341


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย