อนุโมทนาบุญทอดกฐิน

 varadham707    25 ก.ย. 2564

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินร่วมกัน เพื่อระดมทุนในการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาวัดให้เป็นวัด ตามโครงการวัด ประชา
รัฐ สร้างสุข (๕ ส)
และบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ
และติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า
  3,282 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย