กฐินวัดศรี (๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓)

 watsritawee    11 ก.ย. 2563

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดศรีทวี
ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระพุทธานุญาต ให้พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ ๓ เดือน ตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไปในอาวาสนั้น ๆ รับกฐินได้ ในปีนี้ คณะผู้มีจิตศรัทธาจึงได้จัดผ้ากฐินถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษา ณ วัดศรีทวี ด้วยวัดศรีทวีอยู่ระหว่างการพัฒนา มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นรมณียสถาน รวมไปถึงการจัดสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ทดแทนศาลาหลังเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุดและไม่สามารถบูรณะได้ ขณะนี้การก่อสร้างกำลังดำเนินไปใกล้จะแล้วเสร็จ พุทธศาสนิกชนและองค์กรต่าง ๆ จึงพร้อมใจกันจัดงานทอดกฐินสามัคคี ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อรวมทุนทรัพย์นำไปสร้างศาลาการเปรียญดังกล่าวให้แล้วเสร็จต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยประสาทพรให้ทุกท่านมีความสุขกาย เจริญใจ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ประสบสำเร็จ สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒
๑๙.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงกับขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๒
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
ผู้ประกอบพิธีร่วมรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน เสร็จพิธี

ประธานคณะกรรมการกฐิน
คุณคชาชาติ สังข์สิงห์

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

สมทบทุนได้ที่เลขบัญชีวัดศรีทวี ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓ ธนาคารกรุงไทย


• สพฺพรติ ํ ธมฺมรติ ํ ชินาติ ยินดีในธรรม ชำนะซึ่งยินดีทั้งปวง

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• สุขํ ยาว ชรา สีลํ ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา

• อริยทรัพย์ค้ำจุนเกื้อหนุนธนทรัพย์ให้มั่นคงแข็งแรงได้

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย