ทำบุญตักบาตรและฟังธรรมพระกัมมัฎฐาน กค-ธค2554 วัดพุทธบูชาและมูลนิธิพระอาจารย์มั่น

 aMANwalking    26 มิ.ย. 2554

กำหนดการทำบุญตักบาตรและฟังธรรมพระกัมมัฎฐาน(สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ) ประจำปี พ.ศ.2554

ณ ศาลาการเปรียญวัดพุทธบูชา เวลา 06.30-10.30 น. ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร


วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3.หลวงปู่ท่อน ญาณธโร 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน 5. หลวงปู่แปลง สุนทโร 6. หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8. หลวงพ่อคำผิว สุภโน 9.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 10. พระวิมลศีลาจารย์ 11. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่ประสาร สุมโน 4. หลวงปู่แปลง สุนทโร 5. หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ 6. หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 9. หลวงพ่ออุทัย สิริธโร 10. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 11.พระวิมลศีลาจารย์ 12. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร 4.หลวงปู่เจริญ ญาณวุฒโฑ 5.หลวงปู่ประสาร สุมโน 6.หลวงปู่แปลง สุนทโร 7.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ 8.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 9.หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 10.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 11.หลวงพ่อคำ กาญจนวัณโณ 12.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 13.หลวงพ่อวงศ์ สุภาจาโร 14.พระวิมลศีลาจารย์ 15. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่ประสาร สุมโน 4. หลวงปู่แปลง สุนทโร 5. หลวงพ่อทอง จันทสิริ 6.หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 7.หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธัมโม 8.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 9.พระวิมลศีลาจารย์ 10. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 11.หลวงพ่อไม อินทสิริ 12.พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตมโม 3. หลวงปู่แปลง สุนทโร 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน 5. พระราชวรคุณ 6.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 9.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 10.หลวงพ่อชนะ อุตตมลาโภ 11.หลวงพ่อวง สุภาจาโร 12.พระวิมลศีลาจารย์ 13. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3.หลวงปู่ประสาร สุมโน 4.หลวงปู่แปลง สุนทโร 5.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ 6.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 9.พระราชญาณเวที 10.พระวิมลศีลาจารย์ 11.หลวงพ่อไม อินทสิริ 12.พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต

และพระจากวัดต่างๆ รวมมากกว่า 21 รูป

*** โดยได้รับการอุปถัมภ์จากหลวงปู่สนธิ์ อนาลโย (พระราชภาวนาพินิจ) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา บางมด กรุงเทพมหานคร

***หมายเหตุ : รายชื่อพระเถระที่นิมนต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เนื่องจากพระเถระมีเหตุหรือกิจสำคัญบางประการ


คณะผู้ประสานงาน :
(กรุณาโทรศัพท์สอบถามก่อน 20.00 น.)
คุณบุญเตือน ศรีพนม โทร. 081-847-1815
รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร.089-0633-863 ขอเชิญทำบุญพระกรรมฐานทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน มูลนิธิพระอาจารย์มั่น พร้อมกำหนดการเดือนก.ค.-ธ.ค.54

กำหนดการทำบุญตักบาตรและฟังธรรมพระกัมมัฎฐาน ประจำปี พ.ศ.2554
ณ มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา 06.30-10.30 น.
 

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่ประสาร สุมโน 4. หลวงปู่แปลง สุนทโร 5. หลวงพ่อทอง จันทสิริ 6. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 7.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 8.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 9.พระราชญาณเวที 10.พระวิมลศีลาจารย์ 11.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 12.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส 13. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3.หลวงปู่ประสาร สุมโน 4.หลวงปู่แปลง สุนทโร 5.หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ 6.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7.หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 9.พระราชญาณเวที 10. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 11.พระวิมลศีลาจารย์ 12. หลวงพ่อไม อินทสิริ


วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่ท่อน ญาณธโร 4.หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ 5.หลวงปู่ประสาร สุมโน 6.หลวงปู่แปลง สุนทโร 7.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ 8.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 9.หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 10.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 11.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 12.หลวงพ่อวง สุภาจาโร 13.พระราชญาณเวที 14.พระวิมลศีลาจารย์ 15.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 16.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส 17. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2554

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่ประสาร สุมโน 4. หลวงปู่แปลง สุนทโร 5. หลวงพ่อทอง จันทสิริ 6.หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 7.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 8.พระราชญาณเวที 9.พระวิมลศีลาจารย์ 10. หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 11.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส 12.หลวงพ่อไม อินทสิริ 13.พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554

1.หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3. หลวงปู่แปลง สุนทโร 4. หลวงปู่ประสาร สุมโน 5. พระราชวรคุณ 6.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8.หลวงพ่อคำผิว สุภโน 9.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 10.หลวงพ่อชนะ อุตตมลาโภ 11.หลวงพ่อวง สุภาจาโร 12.พระราชญาณเวที 13.พระวิมลศีลาจารย์ 14.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 15.หลวงพ่อโสภณ โอภาโส 16. หลวงพ่อไม อินทสิริ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554

1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร 2.หลวงปู่เกิด ยุตตธัมโม 3.หลวงปู่ประสาร สุมโน 4.หลวงปู่แปลง สุนทโร 5.หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ 6.หลวงพ่อทอง จันทสิริ 7. หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย 8.หลวงพ่อสมหมาย จิตตปาโล 9.พระราชญาณเวที 10.พระวิมลศีลาจารย์11.หลวงพ่อวิชัย เขมิโย 12.หลวงพ่อไม อินทสิริ 13.พระอาจารย์สุภาพ ฉันทชาโต

***หมายเหตุ : รายชื่อพระเถระที่นิมนต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ เนื่องจากพระเถระมีเหตุหรือกิจสำคัญบางประการ


ที่มา

[url=http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3446]http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3446[/url]
[url=http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3447]http://www.watpa.com/board_detail.asp?board_id=3447[/url]
[url=http://larndham.org/index.php?/topic/41860-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/page__pid__768966__st__0&#entry768966]http://larndham.org/index.php?/topic/41860-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99/page__pid__768966__st__0&#entry768966[/url]
  3,507 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย