ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบถาวร

 ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม    26 ม.ค. 2563

ด้วย ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม จะดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบถาวร แทนศาลาหลังเก่าที่ผุพังไปตามสภาพ เพื่อเป็นที่ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา ของพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นที่ฉันภัตตาหาร และประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
แต่เนื่องจากการก่อสร้างนั้น ยังขาดปัจจัยในการดำเนินการอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญบริจาคสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบถาวรในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
โดยท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาค โดยการโอนปัจจัยหรือเงินไปได้ที่

ธนาคารออมสิน
ชื่อบัญชี ที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม
หมายเลข 020232635845

หากท่านมีความประสงค์จะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ ขอท่านติดต่อได้ที่อาตมาภาพ

พระณัฏฐ์ เขมจาโร
หัวหน้าที่พักสงฆ์
โทรศัพท์ 0620416709

" ผู้ใดถวายวิหารทาน ที่อยู่อาศัยแก่พระภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย มีอานิสงฆ์ คือ เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด "

ขอเจริญในธรรม
พระณัฏฐ์ เขมจาโร
ภาพศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบชั่วคราว 1


ภาพศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบชั่วคราว 2


ภาพศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานแบบชั่วคราว 3


ภาพหนังสือรับรองสถานภาพที่พักสงฆ์


ภาพหนังสือรับรอง สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.) จังหวัดแพร่


ภาพหนังสือรับรอง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดแพร่


ภาพสมุดบัญชีธนาคารของที่พักสงฆ์เขมาภิวัตราราม


  3,526 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย