สร้างบุญบารมียกฉัตรพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    24 พ.ค. 2562

📣📣📣#ยกฉัตรประธาน
🌼องค์พระบรมธาตุเจดีย์เจ้าแท่นคำ🌼
🌲๘ มิถุนายน ๒๕๖๒🌲

พุทธะบูชา มหาเตชะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ
ธัมมะบูชา มหาปัญญะวันโต
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่
สังฆะบูชา มหาโพคะวะโห
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ
ติโลกะนาถัง รัตนะตะยัง อะภิปูชะยามิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม ๓๑ ภพภูมิ)
วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกขะธาตุ
(ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่าง ๆ)
มหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสัทธา
(ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้)
ทิสาทิโส เอหิ ภูมิโม อมมะภูมิมา อาคัตฉันตุ
(ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ พระแม่ธรณี และพระแม่คงคา ทุกทิศทุกทางทั่วสากลพิภพ)
มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ
(ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สรรพสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ)
ร่วมสร้างบุญบารมียกฉัตร ยกฐานะ ยกบุญสู่ความผาสุขสงบทุกประการ


ร่วมสร้างบุญบารมียกฉัตร ยกฐานะ ยกบุญสู่ความผาสุขสงบทุกประการ


ร่วมสร้างบุญบารมียกฉัตร ยกฐานะ ยกบุญสู่ความผาสุขสงบทุกประการ


ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูรณะพระบรมธาตุแท่นคำ บูรณะปิดทองยอดฉัตร เจ้าภาพในงานยกฉัตร (๘ มิ.ย.๖๒)
และถวายสังฆทานแด่พระมหาเถระ พระสงฆ์พิธี ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้ ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โทร.0935155818 (line) ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญประสงค์รับใบอนุโมทนาแจ้งหลักฐานการโอน/ที่อยู่ในline
ขออนุโมทนา...เจริญพร...ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูรณะพระบรมธาตุแท่นคำ บูรณะปิดทองยอดฉัตร เจ้าภาพในงานยกฉัตร (๘ มิ.ย.๖๒)
และถวายสังฆทานแด่พระมหาเถระ พระสงฆ์พิธี ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้ ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โทร.0935155818 (line) ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างบุญประสงค์รับใบอนุโมทนาแจ้งหลักฐานการโอน/ที่อยู่ในline
ขออนุโมทนา...เจริญพร...


  3,204 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย