ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

 phraedhammajak    17 มี.ค. 2561

เนื่องจากสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ ๓ ต.บ้านกวางอ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นสำนักสงฆ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ ปี ๒๕๕๓ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยมผู้สนใจปฏิบัติธรรม ปัจจุบันได้มี พระภิกษุ สามเณร มาอยู่อาศัย ศึกษาปฏิบัติธรรม รวมถึงญาติโยมเข้ามาอยู่ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา ทั้งมาด้วยตนเอง และมาเป็นคณะ จึงจำเป็นต้องมีเสนาสนะ มีโบสถ์ วิหารไว้ให้พระสงฆ์ทำกิจของสงฆ์ และเป็นสถานที่เจริญภาวนาสำหรับผู้สนใจ
ดังนั้นทางสำนักนักสงฆ์ และคณะศรัทธา คณะกรรมการจึงปรึกษาหารือ มีมติว่าจำเป็นจะต้องก่อสร้างเสนาสนะวิหารขึ้น เพื่อใช้ในกิจพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถรองรับพระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ให้เพียงพอ สัปปายะ จึงได้ดำเนินการแจ้งข่าวบุญให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสนับสนุนกิจพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ แต่ด้วยทางสำนักแพร่ธรรมจักร เป็นวัดป่ามิได้มีปัจจัยมากมาย จึงดำเนินการก่อสร้างไปตามกำลัง จึงมีมติว่าจะสร้างแบบเรียบง่าย ใช้ประโยชน์เหมาะสมที่สุด จึงได้คิดจัดสร้างวิหารดิน โดยใช้วัสดุที่ทำผนังเป็นดินในการก่อสร้าง จึงเรียกวิหารดิน แต่วัสดุส่วนอื่นโครงสร้างเป็นเหล็ก และคอนกรีต โดยต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร ขณะที่กำลังดำเนินการจัดสร้างทำฐาน เทพื้น เทเสา (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ) และยังขาดงบประมาณอีกพอสมควร เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารดินแพร่ธรรมจักร ในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จ จึงได้ประกาศข่าวบุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ สร้างมหากุศลในครั้งนี้ โดยทั่วกัน
ต้องขออนุโมทนาในบุญบุพพเจตนาในกุศลครั้งนี้ด้วย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และคุณความดี บุญในครั้งนี้ส่งผลให้ เจ้าภาพ เจ้าศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ โชคลาภ มั่งมี ศรีสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกท่าน เทอญฯ
เชิญร่วมทำบุญสร้างวิหารดินที่สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ ๓ ต.บ้านกวางอ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐ โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙
หรือร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทย โครงการสร้างวิหารดิน แพร่ธรรมจักร สาขาสูงเม่น เลขที่ 986-6-56142-9 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟชบุค แพร่ธรรมจักร โทร ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙ ขออนุโมทนาบุญ สาธุ


อานิสงส์การถวายสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน “ถวายทานกับพระอรหันต์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับ ถวายทานกับพระพุทธเจ้า ๑ครั้งถวายทานกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน ๑ ครั้งและถ้าถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทาน ๑ ครั้ง คือ สร้างวิหาร มีการก่อสร้าง เช่น สร้างสุขา ศาลาการเปรียญ กุฏิ โบสถ์ วิหาร
ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ท่านได้เกิดเป็นกุฎุมพีในกรุงพาราณสี เป็นหัวหน้าของช่างหูก อาศัยการทอผ้าเลี้ยงชีวิต มีอยู่วันหนึ่ง มหาชนได้ป่าวประกาศให้ไปฟังธรรมกันในพระวิหาร กุฎุมพีท่านนี้ได้ยินแล้ว ก็มีจิตเลื่อมใส จึงชักชวนภรรยาและเพื่อนบ้านไปฟังธรรม ในขณะที่ท่านเดินทางไปนั้น ฝนได้ตั้งเค้าขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ตกลงมาโดยที่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวญาติโยมที่มีความคุ้นเคยกับพระภิกษุสามเณรรูปไหน หรือเคยได้ร่วมบุญสร้างศาลาหลังไหนเอาไว้ ก็พากันเข้าไปพักพิงในกุฏิหรือศาลาเหล่านั้น เหลือแต่กุฎุมพีพร้อมด้วยภรรยาและเพื่อนๆ ที่ไม่กล้าเข้าไปหลบฝนในศาลาหลังไหน เพราะว่าตนเองไม่มีความคุ้นเคยและไม่รู้จักภิกษุสามเณรรูปใดเลย อีกทั้งยังไม่เคยได้สร้างศาลาวิหารเอาไว้ จึงได้แต่ยืนกลางร่มอยู่กลางแจ้ง ต้องเปียกปอนไปตามๆ กัน หัวหน้าช่างหูกเป็นคนฉลาด ปรารภเหตุที่ตัวเองต้องมายืนตากฝนอย่างนี้ จึงได้เอ่ยขึ้นว่า ที่เราต้องยืนตากฝนเปียกปอนไปตามๆ กัน ก็เพราะเราไม่เคยได้ทำบุญสร้างศาลาวิหารถวายวัดเลย เราควรร่วมมือร่วมใจกันสร้างวิหารหลังใหญ่สักหลังหนึ่ง จะได้อาศัยร่มเงาในบวรพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างบารมีอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องลำบากกันอย่างนี้ เกิดกี่ภพกี่ชาติจะได้มีที่อยู่อาศัย มีเสนาสนะไว้สำหรับประพฤติธรรมอย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องมายืนเปียกฝนเช่นนี้อีกต่อไป เพื่อนๆ ได้ฟังอย่างนั้นก็เห็นด้วย จึงร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างมหาวิหารให้ใหญ่กว่าของใครๆ ไว้ในบริเวณวัดนั้น หัวหน้าช่างหูกได้บริจาคทรัพย์หนึ่งพันกหาปณะ คนที่เหลือก็บริจาคกันคนละ ๕๐๐ พวกผู้หญิงบริจาคคนละ ๒๕๐ แล้วเริ่มทำการก่อสร้าง หวังไว้ว่ามหาวิหารนี้จะเป็นที่สร้างบารมีและเป็นที่ประทับของพระบรมศาสดา แต่เมื่อทรัพย์ไม่เพียงพอในการก่อสร้าง หัวหน้าช่างหูกก็เทกระเป๋าทุ่มสุดตัวสุดหัวใจ อีกทั้งภรรยาและเพื่อนๆ ก็ได้ทุมเทเช่นนั้นตามด้วย เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จทันใช้งาน เมื่อสร้างสำเร็จก็ได้ทำการฉลองด้วยการถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด ๗ วัน ด้วยอานิสงส์ที่ได้ทำบุญถวายวิหารในครั้งนั้น ทำให้ได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์เป็นเวลานานถึงหนึ่งพุทธันดร เป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล เมื่อยังชีพอยู่ก็เจริญด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ มีผู้คนชื่นชมยกย่องอุดมไปด้วยเกียรติลาภยศ เต็มไปด้วยความองอาจกล้าหาญเสมอไปทุกที่ เมื่อสิ้นชีพดับขันธ์แล้วจะเสวยสุขอยู่ในสรวงสวรรค์อันเป็นบรมสุข

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขึ้นโครงสร้างหลังคา


• "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• พ่อลองใจลูกสาว (ปัณณิกชาดก)

• วิธีนั่งสมาธิโดยพระธรรมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

• "ทางบุญ .. ทางบาป" (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)

• การทำเกินประมาณ (เภริวาทชาดก)

• วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย