เพียงแค่..232 บาท ก็ได้ทำบุญแล้ว..เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือ แด่ พระภิกษุสามเณรในโครงการฝึกอบรมการเทศน์ฯ ตอนนี้ ได้เจ้าภาพแล้ว ๖ เล่ม ยังขาดเจ้าภาพอีก 19 ท่าน

 พ.ปัญญาสิริ    9 ก.ย. 2560

ถวายหนังสือ คือ ถวายขุมทรัพย์แห่งปัญญา, ผู้ถวาย..ย่อมได้ปัญญา!!!!
.........ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหนังสือ
“การพูดในที่ชุมนุม” เขียนโดย เดล คาร์เนกี จำนวน ๒๕ เล่มๆละ ๒๓๒ บาท
ถวายให้แก่ พระภิกษุสามเณรในโครงการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์วัดศรีโสดา

****โครงการอบรมพรภิกษุสามเณรนักเทศน์วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ได้ทำการจัดอบรมทุกวันอาทิตย์ในช่วงพรรษา มีเป้าหมายเพื่อสร้างสามเณรให้มีความมั่นใจ มั่นคงในพระศาสนา ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งในการประกาศพระธรรมคำสอน จะต้องเก่ง ดี และมีปฏิปทางดงามเพรียกพร้อมด้วยศีล สมาธิและปัญญา ซึ่งตอนนี้ได้อบรมมาแล้ว ๕ ครั้ง ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายจนเป็นที่น่าพอใจ..... แต่..แต่ก็ยังเห็นว่า ยังไม่เพียงพอ..... ถ้าเราจะสร้างพระเณรที่มีความอาจหาญกล้าพูดกล้าจาและกล้าเทศน์จนเป็นที่จับใจแก่ผู้ฟังนั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องได้อ่านหนังสือดีมีคุณภาพ ที่สำคัญจะต้องเป็นหนังสือดีระดับโลกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือคู่มือแนะนำการพูดและหนังสือคู่กายที่สามารถใช้อ่านศึกษาหลังจากจบหลักสูตรการฝึกเทศน์ไปแล้วด้วย
“..ได้หนังสือดี..เหมือนได้ครูบาอาจารย์ชั้นยอด”

**ท่านใด มีความประสงค์อยากร่วมทำบุญซื้อหนังสือ...ให้ปัญญา..ให้แสงสว่าง กรุณาติดต่อที่สำนักงานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง (ส่วนงานโครงการฝึกอบรมพระภิกษุสามเณรนักเทศน์วัดศรีโสดา)
โทร.053-218-996,094-012-7234
ID line : watsrisoda
https://www.facebook.com/watsrisoda

******ในกรณีท่านได้โอนเข้าบัญชีวัดศรีโสดาแล้ว ขอความกรุณาแจ้งให้ทางวัดทราบ โดยแจ้งผ่านทางเฟสหรือไลน์ของวัดเพื่อจะได้ออกใบอนุโมทนาส่งให้ท่านต่อไป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,566 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย