รับเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดไผ่เหลือง นนทบุรี

 ooh3939  


โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี


๑. ชื่อ โครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐
เพื่อน้อมอุทิศพระกุศลถวายแด่บรรพชาน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

๒. ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

๓. หลักการและเหตุผล
ด้วยวัดไผ่เหลือง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินตามแนวพระราชดำริ และตามมติของมหาเถรสมาคม โดยเน้นหลัก ๓ ประสาน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) เช่น โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ การบำเพ็ญจิตตภาวนา โครงการอุปสมบทหมู่ โครงบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของศรัทธาสาธุชน ด้วยการช่วยสนับสนุนเกื้อกูลกัน
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นภาระหน้าที่ของผู้ปกครองทุกคน ที่ควรอบรมบ่มเพาะ ปลูกฝังจริตนิสสัย ใจคอ กิริยา มารยาท ชาติ ตระกูล ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตอันดีงามให้แก่กุลบุตรตั้งแต่เยาว์วัยโดยการฝึกให้มีจิตใจอ่อนโยน โอบอ้อมอารีย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ยิ่งในสภาพแวดล้อมทางสังคมในปัจจุบันเยาวชนปิดภาคเรียน อาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการติดเกมส์ จึงควรนำเข้ามาฝึกฝน ด้วยการบวชเป็นสามเณร เพราะการฝึกคือการฝืน การฝืนคือการขัดเกลา เมื่อขัด
เกลาก็จะเบาบางและเดินทางถูก ผู้ใดเข้าใจชีวิตได้ตั้งแต่เยาว์วัย ผู้นั้นย่อมไม่เดินหลงทาง
วัดไผ่เหลือง ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน จึงได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนขึ้น เพื่อให้เด็กที่ถือเป็นเยาวชนของชาติใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติของชาวพุทธ และศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นคนมีระเบียบวินัย เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เรียนรู้การเสียสละ สืบสานประเพณีของไทย และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

๔. วัตถุประสงค์
น้อมอุทิศพระกุศลถวายแด่บรรพชาน้อมถวายพระราชกุศลอุทิศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

๕. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เยาวชน อายุตั้งแต่ ๘ – ๑๒ ปี

๖. วัน เวลา และสถานที่
บรรพชาเป็นสามเณรวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ลาสิกขาวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระยะเวลา ๑๐ วัน) ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ณ ศาลาปฎิบัติธรรม (พุทธชยันตี) โทร ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔
๗. งบประมาณ
ศรัทธาสาธุชนทั่วไป ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี ณ ศาลาปฎิบัติธรรม (พุทธชยันตี) โทร ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔

ที่มา : รับเจ้าภาพ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ วัดไผ่เหลือง นนทบุรี

3,690


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย