สอนพระอภิธรรมระดับปริญญาตรี เรียนฟรี!!จนจบ ..โดย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วุฒิการศึกษา
ผู้มีความสนใจเข้าศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียนฟรี !!! ตลอดหลักสูตร

เวลาเรียน สามารถเลือกได้ มี ๔ รอบ
รอบจันทร์-ศุกร์ บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. , ค่ำ ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
รอบเสาร์-อาทิตย์ บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. , ค่ำ ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.

วันเปิดเรียนปฐมนิเทศ... เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

หลักฐานการสมัครเรียน สำเนาใบสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.....

ติดต่อสอบถาม : อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ โทร 02-224-3843
เว็บไซต์ : www.mcu.ac.th เข้า คณะและส่วนงาน --> สำนักและสถาบัน --> สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม / อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในพระอภิธรรมปิฎก
2.เพื่อเป็นการรักษาพระปริยัติศาสนาส่วนของพระอภิธรรมปิฎกให้คงอยู่สืบต่อไป
3.เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในปรมัตถธรรมอันเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
4.เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถศึกษาเชื่อมโยงกับพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎก ที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ขัดแย้งกันเกื้อกูลกัน
5.เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
6.เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและปัญญาของผู้ศึกษาให้มั่นคงในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป

DT017975  kanittah 
 DT017975 
 21 ธ.ค. 2559 เวลา 22:57 น.


สาธุค่ะ ขออนุญาตนำไปเผยแผ่ต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1  / yajai / 22 ธ.ค. 2559 เวลา 05:47 น. 


แผนที่


ความคิดเห็นที่ 2  / kanittah / 6 ม.ค. 2560 เวลา 22:57 น. 


แผนที่

ความคิดเห็นที่ 3  / kanittah / 6 ม.ค. 2560 เวลา 22:58 น. 
ความคิดเห็นที่ 4  / kanittah / 6 ม.ค. 2560 เวลา 22:59 น. 

 เปิดอ่านหน้านี้  828 

 

 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

Member Detail  Guest


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login

  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย