พิธีพุทธาภิเษก

 phranay    30 พ.ย. 2559

.วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล โดยพระเถราจารย์ ผู้ทรงคุณ..
..ท่านสามารถ นำรถ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ได้
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เริ่มต้นดี มีมงคลในชีวิต..
มอเตอร์ไซด์ คันละ ๕๐ บาท รถยนต์ คันละ ๑๐๐ บาท...
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณนั่งปรก อธิษฐานจิต ๑๐ รูป
-พระธรรมกวี (หลวงปู่ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) วัดราชาธิวาสวิหาร กทม.
ศิษย์ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต
-พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก ปภาโส) วัดสุนทรประดิษฐ์ จ.พิษณุโลก
-พระครูนันทสีลาจาร (หลวงปู่บุญมี เปมสีโล) วัดโบสถ์ จ.สุโขทัย
-พระปัญญาภิมนฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปญฺญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง
ศิษย์หลวงปู่หล้า ขันติธโร หลวงปู่จูม พนฺธุโล
-พระครูวรธรรมประยุต (หลวงพ่อทุเรียน วรธมฺโม) วัดท่าดินแดง จ.สุโขทัย
-พระสุขวโรทัย (หลวงพ่อจง จตฺตมโล) วัดสังฆาราม จ.สุโขทัย
-พระเทพสิทธาคม (หลวงปู่สาย กิตฺติปาโล) วัดท่าไม้แดง จ.ตาก ศิษย์พระครูบาวัง
-หลวงพ่อราม ปรกฺกโม วัดวังเงิน จ.สุโขทัย
-หลวงปู่พรม พรหมโชโต วัดป่าชนะสงคราม จ.สุโขทัย ศิษย์หลวงปู่บัว สิริปุณฺโน หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร
-พระครูอดุลธรรมสาร (หลวงพ่ออุดร ฐิตธมฺโม) วัดป่าบนเนิน จ.สุโขทัย ศิษย์หลวงปู่ลือชัย คุณวุฑฺโฒ


• หลักในการตอบ ๔ วิธี

• พญาช้างฉัททันต์ (ฉัททันตชาดก)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ๕๘.ปางประทานอภัย ( นั่ง )

• วิธีได้บุญใหญ่ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กรรมฐาน 40 ตอนที่ 1-10

• 5 นาที ปรับคลื่นสมองก่อนนอน | สมาธิเพื่อการนอนหลับ | EP.153

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย