ต้องการหาเจ้าภาพผู้ใจบุญ ร่วมสร้างขั้นเอวและใบเสมาอุโบสถ ตามกำลังศรัทธา

 somrak    25 ก.พ. 2554อาตมภาพได้เข้ามาดูแลการก่อสร้างอุโบสถวัดประทุมวันตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2554 โดยได้จัดทำผ้าป่าได้ปัจจัยมาจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง

ตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง ขั้นเอวและใบเสมารอบอุโบสถ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงนำข่าวการสร้างอุโบสถนี้มาบอกกล่าวให้ท่านที่มีจิตศรัทธาทราบเพื่อให้การช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อสร้างฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้เสร็จภายในปี 2554 นี้ (เหลือไม่มากแล้วคุณโยม)

ท่านสามารถช่วยเหลือการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ได้ดังนี้

1.ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา สร้างขั้นเอวและใบเสมา
2.ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุ้มใบเสมา 10,000 บาท ทางวัดจะสลักชื่อในฐานซุ้มใบเสมา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว
3. ร่วมเป็นคณะก็ได้ แต่ไม่เกิน 4 ท่าน 10,000 บาท ทางวัดจะสลักชื่อทั้งคณะในฐานซุ้มใบเสมาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาศีขรภูมิ
ชื่อบัญชี วัดประทุมวัน
บัญชีเลขที่ 331-0-13200-5


กรณีโอนจากต่างประเทศสวิบโค๊ส
KRTHTHBK ทั่วไป
KRTHTHBK007895 สกุลต่างประเทศ

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง วัดประทุมวัน บ้านตะกุย ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐ หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

รายนามผู้ร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดประทุมวัน (เอวรอบอุโบสถและใบเสมา)
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=8

การถวายสังฆทาน ที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน แม้จะมากถึง 100 ครั้ง ก็ยังได้บุญน้อยการ การถวายวิหารทาน แม้จะได้กระทำแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม

วิหารทาน ได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้าง โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ศาลาโรงธรรม ศาลาท่าน้ำ ศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อนึ่งการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจในพระพุทธศาสนา เช่นโรงพยาบาล โรงเรียน บ่อน้ำ แท็งก์น้ำ ศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง สุสาน เมรุเผาศพ ก็ได้บุญมาก ในทำนองเดียวกัน

จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 หน้าที่ 14

ช่างกำลังดำเนินการ แปะลายรอบขั้นเอวอุโบสถ
งบดำเนินการก่อสร้าง 400,000 บาท
(ค่าช่างพร้อมอุปกรณ์)
รายนามผู้ร่วมบุญสร้างอุโบสถวัดประทุมวัน (เอวรอบอุโบสถและใบเสมา)

1. 17/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 299 บาท
2. 20/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
3. 22/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
4. 26/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 400 บาท
5. 28/01/54 คุณโยม ลักขณา โพธิ์เอี่ยม ร่วมบุญ 1200 บาท
6. 28/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 268 บาท
7. 29/01/54 คุณโยม ลักขณา โพธิ์เอี่ยม ร่วมบุญ 3000 บาท
8. 30/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2000 บาท
9. 31/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
10. 31/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
11. 03/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
12. 04/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
13. 05/01/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 800 บาท
14. 08/01/54 คุณ โยม กฤษฏ์ จตุรสุขสกุล ร่วมบุญ 200 บาท
15. 10/02/54 จินตนา โลหอุ่นจิตร ร่วมบุญ 3700 บาท (รับใบอนุโมทนา)
16. 11/02/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2000 บาท
17. 14/02/54 คุณโยม Helen และเพื่อนๆ ร่วมบุญ 500 บาท
18. 18/02/54 คุณโยม ธาดา มหาทำนุโชค ร่วมบุญ 300 บาท (ธนาณัติ)
19. 16. 16/02/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 300 บาท
20. 19/02/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 299 บาท
21. 21/02/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 555 บาท
22. 27/02/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
23. 01/03/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 100 บาท
24. 02/03/54 คุณ โยม ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 200 บาท
25. 03/03/54 คุณโยม นางราบินเดอร์กอร์ มันจันดา และครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาทคณะคุณโยมเจ้าภาพสลักใบเสมาอุโบสถ (เจ้าภาพ 10,000 บาท ขึ้นไป)
เจ้าภาพ 16 ท่าน ยังขาดอยู่ 7 ท่าน


1. 01/03/54 พระสมรัก ญาณธีโร ร่วมบุญ 10,000 บาท
2. 01/03/54 พระสมหมาย สุรปญฺโญ ร่วมบุญ 10,000 บาท
3. 01/03/54 กำนันสมจิตร ภูเขียว ร่วมบุญ 10,000 บาท
4. 02/03/54 คุณกรวรรณ(ทราย) บินส์ และ ครอบครัว ร่วมบุญ 10,000 บาท
5. 03/03/54 นางสาวเสาวณีย์ อัจจิระลือชา และครอบครัว
นางสาวภัทรนันท์ ใหญ่นอก และครอบครัว
นางสาวน้อมกลม ปานนอก และครอบครัว
นางวิภาพร ปรุงเสริม และครอบครัว ร่วมบุญ 10,300 บาท
6. 05/03/54 คุณแม่ลืม ค้ำคูณ และครอบครัว ร่วมบุญ 10000 บาท
7. 25/03/54 คุณแม่เชี้ยม แซ่เท้น สร้างถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมบุญ 10,000 บาท
8. 28/03/54 บริษัท ชลธนินทร์ ร่วมบุญ 10,000 บาท
9. 28/03/54 แม่สมร พาชื่น ร่วมบุญ 10,000 บาท

เจริญพรแจ้งเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com

ดูรายละเอียดเพื่อเติมได้ที่
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2011-02-24-14-54-43&catid=1:2010-02-19-12-29-45&Itemid=8


  3,262 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย