ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอุโบสถ วัดบ้านหนองบก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 itommm    23 ม.ค. 2554

อุโบสถ (อ่านว่า อุโบสด) ถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำ สังฆกรรมซึ่งแต่เดิมในการทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์จะ ใช้เพียงพื้นที่โล่ง ๆ ที่กำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการกำหนดตำแหน่ง“สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้บวชมากขึ้น อีกทั้งภายใน พระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์สำคัญ ๆ ทำให้มีผู้มาสักการะบูชาและร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้าง ขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมี การประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
ด้วยอุโบสถเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่นับว่าเป็นองค์ประกอบอันจะทำให้สำเร็จประโยชน์อื่น ๆ อันจะพึงเกิดขึ้นและสำเร็จกิจต่าง ๆ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะพระพุทธศาสนาในที่นั้น ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป ในประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ อุโบสถจึงเป็นเครื่องหมายที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าสัญลักษณ์อื่น ๆ ทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งศาสนทายาท อันจะสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานต่อไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าว วัดบ้านหนองบก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม วัดบ้านหนองบก ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2359 เนื้อที่ภายในวัด 13 ไร่ 40 ตารางวา

ปัจจุบันภายในบริเวณวัด ได้มีการจัดตั้ง ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนเด็กเล็กมีครูประจำศูนย์อยู่ 2 ท่าน

และยังเป็นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดบ้านหนองบก มีพระประจำวัด เจ้าอาวาสพระครูโสภณวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลขามป้อม เขต1 และพระลูกวัดทั้งหมด 7 รูป


แต่อดีตถึงปัจจุบัน มีอุโบสถที่เก่าแก่หลังหนึ่ง ด้วยจิตศรัทธาของชาวบ้านสมัยนั้น ประมาณปี พ.ศ. 2530 (ประมาณ 24 ปี) ซึ่งอุโบสถหลังเก่านี้เป็นการสร้างแบบเรียบง่ายไม่ได้มีโครงสร้างที่แข็งแรง หรือได้แบบแปลนมาตรฐาน จึงทรุดโทรมตามกาลเวลา และได้รับการบูรณะเรื่อย ๆ มาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถที่จะบูรณะได้อีกต่อไป เพราะความเก่าแก่และผุกร่อนของโครงสร้างเดิมที่มีไม้เป็นส่วนประกอบหลักทั้งยังจะเป็นอันตรายต่อการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของพระสงฆ์และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ประชาชนต้องการ

ดังนั้นเจ้าอาวาสวัด คณะกรรมการวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และศรัทธาประชาชนชาวบ้านหนองบก จึงมีมติที่จะสร้างอุโบสถหลังใหม่ให้มีความมั่นคง และสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด และในปี พศ. 2550 ได้มีการก่อสร้าง อุโบสถ ขึ้นใหม่ จนถึงปัจจุบัน ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างอีกจำนวนมาก


จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างอุโบสถ วัดบ้านหนองบก ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้กับท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบก พระครูโสภณวิริยาภรณ์ เบอร์ 081-964 7532 และ 043-739 159

หรือ นายสุรชัย ปักกังเวสัง เบอร์โทร 081-169 6145 ผู้ประกาศประชาสัมพันธ์ครั้งนี้

ธนาคารออมสิน สาขาวาปีปทุม
ประเภทบัญชี :ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี : วัดหนองบก
เลขที่บัญชี : 052-830-787-39-7
รูปภาพอุโบสถที่กำลังก่อสร้าง และกิจกรรมหาเงินสมทบทุนบริจาคสร้างอุโบสถ

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• พญานกแขกเต้ายอดกตัญญู ( สาลิเกทารชาดก )

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• กินด้วยปัญญา พาให้กินพอดี

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย