บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939     29 ม.ค. 2556

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๖ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

กำหนดการ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖

ทางวัดไผ่เหลืองได้เปิดรับสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ - ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เปิดรับสมัครและปฐมนิเทศ ๑๐,๑๗,๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ - สอบขานนาค
(Download ใบสมัครและคำท่องขานนาคและบทให้พรได้ที่ www.watphailuang.com )
๑๑,๑๘,๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖ - สอบขานนาค
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ - มอบตัวอยู่วัด
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ - ปลงผมเจ้านาค
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ - บรรพชาสามเณรภาฤดูร้อนรุ่น สืบอายุพระพุทธศาสนา
๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ - ลาสิกขาสามเณรภาฤดูร้อนรุ่น สืบอายุพระพุทธศาสนา
คุณสมบัติ
๑. นักเรียนชายอายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี
๒. มีความสมัครใจและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
๓. มีร่างกายแข็งแรงและไม่ติดสิ่งเสพติด
๔. ยินดีปฏิบัติตลอดโครงการฯ
- สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
- นักเรียนที่สมัครบรรพชาต้องผ่านการสอบขานนาคและสอบสัมภาษณ์
- นักเรียนที่ท่องขานนาคได้แล้ว สามารถสอบขานนาคได้ในวันสมัคร
- รับจำนวน ๘๙ คน
- วันสมัคร ใส่ชุดนักเรียน


- ติดต่อสอบถามที่ : ฝ่ายบริการอบรมวัดไผ่เหลือง โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔
www.watphailuang.com

ที่มา : บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๖ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

3,671


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย