ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีฝ้าเพดานหลุมศาลา ปฏิบัติธรรมสมเด็จองค์ปฐม ๙๙๙ กอง กองละ ๓๑๙

 พระสุพิน    16 ธ.ค. 2553

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีฝ้าเพดานหลุมศาลา ปฏิบัติธรรมสมเด็จองค์ปฐม ๙๙๙ กอง กองละ ๓๑๙
ในวันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทอดถวาย ณ วัดเทียบศิลาราม
หมู่ที่ ๑๘ บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษตามที่วัดเทียบศิลาราม หมู่ที่ ๑๘บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดองอำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษรหัสไปรษณีย์ ๓๓๑๕๐ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาหลังหนึ่งลักษณะเป็นศาลาการเปรียญชั้นเดียวยกฐานสูง กว้าง๒๒เมตร ยาว ๔๐เมตรรวมแล้วจำนวน๘๘๐ตารางเมตรหลังหนึ่งซึ่งการก่อสร้างได้ดำเนินการมาถึงช่วงการตีฝ้าหลุมเพ ดาน แต่การก่อสร้างศาลาการเปรียญต้องสะดุดหยุดลงเนื่องจากทางวัดหมดงบประมาณในการก่อสร้างแล้วความละเอียดทราบตามภาพถ่ายที่ลงมาพร้อมนี้เพื่อให้การก่อสร้างศาลาการเปรียญเสร็จเรียบร้อยสมบู รณ์ทั้งหลัง อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะศรัทธาวัดเทียบศิลารามทุกท่าน จึงขอเจริญพรประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคณะศรัทธาสาธุช นทุกสารทิศ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี ตีฝ้าหลุม, ศาลาการเปรียญ
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


๑.ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตีฝ้าเพดานหลุมศาลากา รเปรียญ
กองละ ๓๑๙บาท จำนวน ๙๙๙ กอง

กำหนดการ

วันที่ ๑๗ – ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔(ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๙.๔๕ น.พิธีบวชเนกขัมมะบารมี
วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตหารเช้าพระภิกษุสามเณร
( รับผ้าป่าสามัคคีจากหมู่บ้านต่างๆ ตลอดทั้งวัน )
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
และสวดเจิรญพระพุทธมนต์สมโภชน์ต้นผ้าป่าสามัคคี
วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔ ( แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตหารเช้าพระภิกษุสามเณร
เวลา ๐๙.๔๕ น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีถวายจตุปัจจัยไทยพระภิกษุสา มเณรเป็นอันเสร็จพิธี

อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะศรัทธาวัดเทียบศิลารามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลื อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีจากคณะศรัทธาประชาชนทุกสารทิศอย่างดียิ่งเช่นทุกครั้ งที่ผ่านมาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระแล้วในครั ้งนี้ โปรดอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบแต่ความสุขความเจริญตามที่มุ่ งหวังจงทุกประการเทอญ
อนึ่งงานบุญในครั้งนี้ทางวัดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุดอย ่างยิ่งจึงต้องประกาศขอความช่วยเหลือจากคณะศรัทธาประชาชนทุก สารทิศหากข้อความนี้สร้างความไม่สบายใจให้ท่านทั้งหลายอาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะศรัทธาวัดเทียบศิลาราม
ต้องขออภัยท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งมา ณที่นี้ด้วย
จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตามที่ท่านทั้งหลายเห็นสมควร

ขอเจริญพร
พระสุพิน อตฺตสนฺโต
เจ้าอาวาสวัดเทียบศิลาราม
พระสุพิน อัตตสันโต
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขุนหาญ
หมายเลข 326-0-16077-9

โทรศัพท์ 085.657.8676
อีเมล์pharasupinattasanto@gmail.com

www.wattiabsilaram.net
ผู้ถาม“การทอดผ้าป่าบางแห่งเขามีชะนีกับพุ่มไม้ แต่ที่วัดท่าซุงนี่ไม่เห็นมีอะไรเลย อานิสงส์จะสู้มีชะนีได้หรือเปล่าคะ
หลวงพ่อ“สู้ไม่ได้หรอก เพราะไม่มีร้อง “ผัวโว๊ย ๆ” คือว่าผ้าป่านี่นะ เดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านแนะนำให้ถวายสังฆทาน ท่านบอกว่าถวายของไม่เจาะจงรูปหนึ่งรูปใด มีอานิสงส์มาก เป็นสังฆทาน ทีนี้ต่อมาญาติโยมมีน้อย พระมาก แกจะประเคนองค์ใดองค์หนึ่งก็เกรงใจองค์อื่น เลยเอาแบบนี้ก็แล้วกัน เราไม่เจาะจงพระ เอาไปแขวนตามต้นไม้ใกล้กุฏิหรือป่าช้า ถ้าพระองค์ไหนพบ ชักเอาไปก็ถือว่าเป็นสังฆทาน เขาถือตามรูปนี้นะ
ต่อมา ญาติโยมอยู่ไกลป่า เลยไปตัดกิ่งไม้มา ชะนีก็ชะนีปลอม คือไม่มีความจำเป็นนะ ถวายผ้าป่าก็คือถวายสังฆทานนั่นเอง ก็ทำมันตรงไปตรงมาก็หมดเรื่อง”
ผู้ถาม“ที่วัดท่าซุง ชอบใจอยู่อย่างครับ คือไปถึงก็ถวายได้เลย ไม่ต้องว่าอิมานิ อิมาแนะ สู้สะดวกนิของหลวงพ่อไม่ได้”
หลวงพ่อ“จะไปว่าอะไร เขาตั้งใจมาตั้งแต่บ้านแล้ว ที่ทำน่ะหมายถึงหลาย ๆ คนด้วยกัน ต้องว่านำ ดีไม่ดีหัวหน้าว่ามากเกินไป รำคาญ บุญหล่นอีก อันที่จริงพระท่านก็ทราบแล้วว่าเป็นสังฆทาน ผู้รับองค์เดียวก็ไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ผู้เดียว”
ผู้ถาม“ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งมักจะหาเงินเข้าโรงเรียนโด ยการทอดผ้าป่า มีผ้าไตรจีวรเสร็จแล้วก็แบ่งถวายพระเล็กน้อย ส่วนใหญ่ก็เข้าโรงเรียน ลูกมีความไม่สบายใจ เกรงว่าบุญอันนี้จะไม่สมบูรณ์แบบ เกรงว่าจะเป็นของสงฆ์ไปด้วย ลักษณะอย่างนี้ อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าได้บุญมากกว่า หรือบาปมากกว่าเจ้าคะ”
หลวงพ่อ“ความจริงถ้าบอกเขาตรง ๆ ว่าจะไปช่วยโรงเรียนนะ แล้วก็บอกเขาว่าส่วนหนึ่งก็จะถวายพระ ถ้าทำตามนั้นอานิสงส์สมบูรณ์แบบ พูดตรงไปตรงมานะ โกงไปโกงมาไม่ได้ หมายความว่า ส่วนใดถวายพระ นั่นเป็นสังฆทานแท้ ส่วนใดที่ให้โรงเรียนก็เป็นทานบารมีไป เป็นทานส่วนบุคคลนะ อานิสงส์ต่ำหน่อย”
ผู้ถาม“เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระผมเป็นหัวหน้าจัดทอดผ้าป่าหลายครั้ง ได้เงินเป็นจำนวนมาก แต่เวลาเดินทางไป ผมก็ซื้อขนมเลี้ยงกันในรถ เลี้ยงเหล้าเลี้ยงอาหารก็หลายครั้ง ตอนนี้ผมหูตาสว่างเมื่อได้พบหลวงพ่อ จึงอยากจะชดใช้เวรกรรมที่กระทำไว้ จึงขอปรึกษาหลวงพ่อว่า เราควรจะเพิ่มดอกเบี้ยเท่าใด พระยายมจึงจะอโหสิครับ.....”
หลวงพ่อ“เอ...เดี๋ยว ๆ ...ขอค่าติดต่อ ได้ตังค์แล้วตอนนี้ (หัวเราะ) มิน่าเล่า ตอนนั่งสมาธิท่านลุง (พระยายม) ถึงได้ขึ้นมา ถาม"มีเรื่องอะไร ลุง” บอก “วันนี้มีธุระ” อันนี้จริง ๆ นะ”
ผู้ถาม“แสดงว่าท่านรู้ล่วงหน้าหรือครับ”
หลวงพ่อ“ใช่ ท่านรู้ว่าฉันจะได้สตางค์ เอายังงี้ก็แล้วกันนะ ประเดี๋ยวก่อน คนที่ไปกินด้วยกันคือพวกเดียวกันหรือเปล่า พวกออกสตางค์หรือเปล่า ต้องดูก่อนนะ ถ้าเงินที่อื่น คนอื่นด้วย ก็ควรชำระหนี้สงฆ์ไป
ถ้าหากว่าคนที่ไปเป็นคณะเรา เรี่ยไรเฉพาะคณะนั้นนะ แล้วไปด้วยกันซื้อแบ่งกันกิน อันนี้ไม่เป็นไรต่างคนต่างกิน ลงก็ลงด้วยกัน แต่คงไม่ลง คือว่าถ้าเรี่ยไรเฉพาะคนนั้น เขาทราบอยู่อันนี้ไม่เป็นไร ถ้าเอาเงินจากคนอื่นไปด้วย อันนี้ควรจะชำระหนี้สงฆ์”
ผู้ถาม“ต้องเป็นวัดที่เราเคยไปทอดใช่ไหมครับ”
หลวงพ่อ“วัดไหนก็ได้ เข้าเขตสงฆ์ก็แล้วกัน ใครทำมาบ่อยก็จัดการแก้ไขเสีย”
ผู้ถาม “หลวงพ่อคะ การทอดผ้าป่ากับการทอดกฐิน อย่างไหนได้อานิสงส์มากน้อยกว่ากันคะ”
หลวงพ่อ“ความจริง ผ้าป่ากับกฐิน เป็นสังฆทานด้วยกันทั้งคู่นะ แต่ทว่าอานิสงส์โดยเฉพาะ กฐินได้มากกว่า เพราะว่ากฐินมีเวลาจำกัด จะทอดตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 แต่อานิสงส์ได้ทั้งสองฝ่าย คือผู้ทอดก็ได้ พระผู้รับก็ได้ พระผู้รับมีอำนาจคุ้มครองพระวินัยได้หลายสิกขาบททำให ้สบายขึ้น
ส่วนผ้าป่าก็เป็นสังฆทาน แต่อานิสงส์จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างก็เป็นสังฆทานเหมือนกัน แต่เป็นสังฆทานเฉพาะกิจ กับสังฆทานไม่เฉพาะกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าป่า ผู้ให้ก็ได้อานิสงส์ ผู้รับมีอานิสงส์แต่เพียงแค่ใช้ เป็นอันว่าทั้งสองอย่างนี้ถือว่า อานิสงส์การทอดกฐินมากกว่าผ้าป่า แต่ว่าการทอดกฐินปีหนึ่งครั้งเดียว ผ้าป่าทอดได้หลายครั้ง อานิสงส์ผ้าป่าย่อมได้มากกว่านะรายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าสมทบทุนตีฝ้าเพดานศาลาปฏิบัติธร รมสมเด็จองค์ปฐม

กองที่ 1คุณโยมkamonthuds โอนแล้ว 360 บาท
กองที่ 2น้อง Megan ร่วมบุญ 2 กอง โอนแล้ว 700 บาท
กองที่ 3น้อง Megan ร่วมบุญ 2 กอง โอนแล้ว (เว็บคนเมืองบัว)
กองที่ 4......................
กองที่ 5.....................
กองที่ 6.....................
กองที่ 7......................
กองที่ 8.....................
กองที่ 9.....................
กองที่ 999.................

อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะศรัทธาวัดเทียบศิลารามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลื อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีจากคณะศรัทธาประชาชนทุกสารทิศอย่างดียิ่งเช่นทุกครั้ งที่ผ่านมาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระแล้วในครั ้งนี้ โปรดอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบแต่ความสุขความเจริญตามที่มุ่ งหวังจงทุกประการเทอญขอใช้คำว่าโยมโปรดมาช่วยอาตมาตีฝ้าเพดานให้เสร็จก่อน เดือนเมษายนนี้ด้วยเทอญเพราะช่วงเดือนเมษายน อาตมาต้องใช้ศาลาหลังนี้อบรมสามเณรภาคฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 100 รูป ขอโยมทั้งหลายได้ช่วยอาตมาด้วยเถอะ ถ้าโยมไม่ช่วยอาตมาก็ยังไม่รู้จะไปพึ่งใครและไม่รู้จ ะให้ใครช่วย เพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายอันผู้มีศรทธายิ่งท่านอย่าได้นิ่งนอนใจอยู่อีกเลย โปรดช่วยกระจ่ายข่าวสารนี้ให้เป็นที่รู้จักแก่หมู่ญาติพี่น้องเพื่อนอันเป็นที่รักยิ่งของท่านด้วยเถอะนะคิดเสียว่าช่วยเผยแผ่พระศาสนาร่วมกัน โยมออกทรัพย์อาตมาออกกำลังใจกำลังปัญญา สาธุ สาธุ สาธุ3 วันมานี้อากาศหนาวมากเลยโยมพระเณรเป็นไข้กันเกือบทุกรูปเลยหนาวมากๆๆ โยมท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกันให้ดีนะ อายุ วัณโณ สุขังพะลังขอท่านทั้งหลายได้มอบธารน้ำใจมาให้วัดเทียบศิลารามด้วยเทอญ

เรายังรอๆ ท่านทั้งหลายได้ยื่นมือเข้าช่วยเพื่อประโยชน์สุดสวนรวม สาธุขอท่านทั้งหลายได้ช่วยพิจารณากับทางวัดด้วยเทอญท่นละเล็กละน้อยสาธุ


รายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าสมทบทุนตีฝ้าเพดานศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จองค์ปฐม


กองที่ 1คุณโยมkamonthuds โอนแล้ว 360 บาท (เว็บคนเมืองบัว)
กองที่ 2น้อง Megan ร่วมบุญ 2 กอง โอนแล้ว 700 บาท
กองที่ 3น้อง Megan ร่วมบุญ 2 กอง โอนแล้ว (เว็บคนเมืองบัว)
กองที่ 4.ประภัสราวดี โอนแล้ว

กองที่ 5น้อง Megan ร่วมบุญ 2 กอง โอนแล้ว (เว็บคนเมืองบัว)

กองที่ 6น้อง Megan ร่วมบุญ 2 กอง โอนแล้ว (เว็บคนเมืองบัว)
กองที่ 7.....................
กองที่ 8.....................
กองที่ 9.....................
กองที่ 999.................

อาตมภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะศรัทธาวัดเทียบศิลารามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์ช่วยเหลือร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีจากคณะศรัทธาประชาชนทุกสารทิศอย่างดียิ่งเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระแล้วในครั้งนี้ โปรดอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบแต่ความสุขความเจริญตามที่มุ่งหวังจงทุกประการเทอญ


ขอน้ำใจเมตตามายังวัดเทียบศิลาราม โยมท่านทั้งหลายความเป็นหวงความกังวลย่อมเกิดขึ้นแก่พระนักพัฒนาอย่างแน่นอน พระนักพัฒนาทุกรูปต่างก็หวังศรัทธาความช่วยเหลือจากญาติโยมทั้งนั้น ถ้าโยมท่านทั้งหลายไม่ให้ความอุปถัมภ์ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งนั้นโยมเพียงแค่ทานละตารางเมตรสองตารางเมตรแค่ 880 ตารางเมตร อาตมาว่าไม่เหลือบากว่าแรงนะโยม เพื่อประอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าจ้ะ


อาตมาขอเดินไปอย่างช้าๆ จนกว่าจะถึงวันนั้นก็คงได้เจ้าภาพครบเองละโยมเนอะ
ใจเย็นๆ ไว้ก่อน เราเดินไปกันเรือยๆ ไปแบบสบายๆ อิ่มบุญอิ่มใจ สาธุ สาธุ สาธุขออนุโมทนามหากุศลอันยิ่งใหญ่กับโยมผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ได้โอนปัจจัยเมื่อวานนี้จำนวน 400 กอง เป็นปัจจัยทั้งสิ้น 120,000 บาท เข้าบัญชี
พระสุพิน อัตตสันโต
ธนาคารกรุงไทย สาขา ขุนหาญ
หมายเลข 326-0-16077-9

โปรดทราบทุกท่านตอนนี้ยังเหลือแค่ 480 กองเท่านนั้น


ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานิสงค์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระแล้วในครั้งนี้ โปรดอำนวยอวยพรอำนวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบแต่ความสุขความเจริญตามที่มุ่งหวังจงทุกประการเทอญ  3,746 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย