โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด ครั้งที่ 2 จำนวน 19 วัด 9 จังหวัด (9 ก.ย.55)

 ประทีปธรรม    30 ส.ค. 2555

 ขอเชิญมหาชนร่วมบุญ "โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด" 
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษา

 ถวายครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2555 
 จำนวน 19 วัด ใน 9 จังหวัด 
1. วัดป่าดาราภิรมย์
2. วัดเชียงมั่น
3. วัดเจ็ดยอด
4. วัดร่ำเปิง
5. สถานปฏิบัติธรรมนิโรธาราม
6. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
7. วัดพระพุทธบาทตากผ้า
8. วัดจามเทวี
9. วัดโมกขวนาราม
10. วัดโพธิ์บ้านโนนทัน
11. วัดมาบจันทร์
12. วัดธรรมสถิตย์
13. วัดป่าคลองกุ้ง
14. วัดเขาบรรจบ
15. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
16. วัดอรุณราชวราราม
17. วัดดอนสาลี
18. วัดใหญ่โพหัก
19. วัดปากอ่าง (แม่ชีไน้)

 อานิสงส์การถวายน้ำปานะ ร่างกายแข็งแรง มีโรคน้อย และอายุยืน 

สอบถาม/ร่วมถวายน้ำปานะ 99 วัด ได้ที่
พระนำชัย ชยากโร วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
โทร. 081-5682612 e-mail: termsiri@hotmail.com
อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช.
โทร. 081-8696068 e-mail: adisak_t@hotmail.com


 หรือโอนปัจจัยเข้าบัญชี : โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เลขที่บัญชี : 667-286728-2 ขออนุโมทนา
ผู้นำมหาชนและคณะเจ้าภาพ "โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด"
ถวายครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2555 จำนวน 19 วัด ใน 9 จังหวัด

วัด จังหวัด ผู้นำถวาย

1. วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ คุณสุรพล เกียรติพลพจน์
2. วัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่ คุณวัลลภา เตชะวัชรีกุล
3. วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ อาจารย์ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล
4. วัดร่ำเปิง จ.เชียงใหม่ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
5. สถานปฏิบัติธรรมนิโรธาราม จ.เชียงใหม่ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
6. วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จ.อุทัยธานี คุณณัฐฐิญา ศิริรัตนาชุติวัติ
7. วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน ด.ต.วิเชียร วิรัช
8. วัดจามเทวี จ.ลำพูน รองศาสตราจารย์ชัยยศ สันติวงษ์
9. วัดโมกขวนาราม จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร
10. วัดโพธิ์บ้านโนนทัน จ.ขอนแก่น คุณดวงแก้ว บุญเทียม
11. วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง ทพญ.เกศยา ทรัพย์สมพล
12. วัดธรรมสถิตย์ จ.ระยอง นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล
13. วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี คุณพัชรี วรัญญูรัตนะ
14. วัดเขาบรรจบ จ.จันทบุรี คุณอุไรวรรณ สุธรรมโน
15. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม. คุณจิรภาลักษณ์ ธำรงพัชระมงคล
16. วัดอรุณราชวราราม กทม. คุณทยพร ลียะกิตติพร
17. วัดดอนสาลี จ.ราชบุรี คุณนันทวัฒน์ พันธ์ศรีวนิช
18. วัดใหญ่โพหัก จ.ราชบุรี คุณพรทิพย์ พันธ์ศรีวนิช
19. วัดปากอ่าง(แม่ชีไน้) จ.กำแพงเพชร คุณธีรวัฒน์ ตันชูวงศ์ ห้างทองแม่สมพร


หากประสงค์จะเป็นผู้นำถวาย "โครงการถวายน้ำปานะ 99 วัด"
ครั้งที่ 3 ถวายวันอาทิตย์ ที่ 7 ตุลาคม 2555 โปรดติดต่อที่
พระนำชัย ชยากโร วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่
โทร. 081-5682612 e-mail: termsiri@hotmail.com
อ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช.
โทร. 081-8696068 e-mail: adisak_t@hotmail.com

  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย