เชิญร่วมมหากุศล ซื้อที่ดินสร้างวัด

 naret    9 พ.ค. 2555

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัด ถวายเป็นพุทธบูชา

ณ สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม(ธรรมานันทสถาน)ธรรมยุต ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัภูมิ

เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

ดังนั้น ในการนี้ จึงขอเรียญเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดิน เพื่อสร้างวัด ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ-ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธบริษัท ตลอดถึงใช้เป็นสถานที่อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีด้วย

อนึ่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดถึงถวายเป็นพระกุศลบูชาคุณ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่จะทรงเจริญชนมายุ ครบ ๑๐๐ พรรษา ในปีพุทธศาศักราช ๒๕๕๖ ด้วย

ดูภาพกิจกรรมของสำนักสงฆ์ได้ที่
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002506859202


ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (เรขาโชค)

Email:thamma-nantha@hotmail.com

โทร: 02-7141975 หรือ 087-8076246

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล โอนปัจจัยสมทบทุน ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(ทุนสร้างวัดสามัคคีธรรม)

ท่านที่ต้องการใบอนุโมทนาบุญ สามารถแจ้งชื่อ-ที่อยู่ พร้อมรายละเอียดการร่วมบุญมาที่
Email:thamma-nantha@hotmail.com
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงอานิสงส์การสร้างวัดไว้ ดังนี้

1. ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง

2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์

3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร (วัด) ที่อยู่อาศัยแก่
ภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า
เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด
อานิสงส์ของการสร้างวัดในพระพุทธศาสนา1. อาชีพและกิจการ ย่อมเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป

2. ย่อมมีที่ดินเป็นสมบัติของตน ให้อยู่อย่างสุขสบาย ทุกภพทุกชาติ

3. ย่อมมีร่างกายแข็งแรงสมส่วน สง่างาม

4. ย่อมมีบุตร ภรรยา ตลอดจนบริวาร ญาติมิตร ตั้งอยู่ในความสมานสามัคคี

5. ย่อมเป็นผู้มีชื่อเสียง เป็นที่รักนับถือของมหาชน

6. ย่อมมีใจตั้งมั่น ปฏิบัติสมาธิได้โดยง่าย

7. ย่อมมีความทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว ปัญญาดี

8. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม ถึงมรรคผลนิพพานโดยง่าย

9. ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ แม้ชาติภพไม่สิ้น จักได้เป็นเศรษฐีในโลกมนุษย์

ดังนั้นจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ได้ร่วมกันตั้งกองทุนสร้างวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งหลาย และเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มบุญบารมีแก่ตน


  3,531 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย