ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมรูปแกะสลักศิลามหามงคลองค์มหาราช 3 แผ่นดิน

 Sermpong  

ขอเชิญร่วมสร้างพระบรมรูปแกะสลักศิลามหามงคลองค์มหาราช 3 แผ่นดิน
วันเสาร์ที่ 3 เดือนมีนาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4)
บริเวณภูเขา ณ อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม
ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ประดิษฐานไว้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ระลึกถึงองค์มหาราชผู้ทรงคุณแผ่นดินไทยไว้ตราบเท่าทุกวันนี้
ด้วยศรัทธาชาวไทย ที่ระลึกนึกถึงคุณของแผ่นดิน โดยได้ตระหนักถึง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ใน 3 แผ่นดิน ครั้งแผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, แผ่นดินสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, แผ่นดินสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงได้รวมพลังสามัคคี น้อมจิตใจเพื่อระลึกถึงองค์มหาราช 3 แผ่นดิน และจะได้ทำการก่อสร้างพระบรมรูปหล่อแกะสลักด้วยศิลามงคลทั้ง 3 พระองค์ ให้ปรากฎความสำเร็จ เป็นการประกาศซึ่งอิสริยศ อันทรงไว้สูงส่งและยังคงรักษาแผ่นดินไทยไว้ตราบเท่าทุกวันนี้ ให้ชั่วลูกหลานได้มีความเป็นเอกราช คงความเป็นไทย ไว้ชั่วกาลนาน

ขออำนาจบุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยบุญญฤทธิ์ อิทธิ์ฤทธิ์ ในสากลพิภพ โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ พร้อมด้วย สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ปราศจากภัยพิบัตินานานับประการด้วยเทอญ

เจ้าอาวาส
ครูบาเทพอัคคี {พระอาจารย์มหาบุญส่ง ปันนภาโร}
อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม
ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์


ประธานกรรมการดำเนินงาน
นายบัณฑิตเกียรติ ปิ่นแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์
นายพินิจ บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
พลตรี วุฒิ แสงจักร ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์
นางอานิจตา ปิ่นแก้ว นิติกรธนาคารออมสินภาค 13 นครราชสีมา

ขอเชิญร่วมทำบุญได้ที่ พระอาจารย์มหาบุญส่ง ปันนภาโร
อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม
ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทร. : 081-9974609

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dabestshop.com/index.php?Content=service&id=3&id_run=3&view=yes

มงคล ในศาสนาพุทธ
เทวดาองค์หนึ่ง ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “เทวดาและมนุษย์มากหลาย มุ่งหมายความสวัสดี ได้พากันคิดถึงเรื่องมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงบอกมงคลอันอุดมเถิด” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า
1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัณฑิต
3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม
5. ได้ทำความดีให้พร้อมไว้ก่อน
6. การตั้งตนไว้ชอบ
7. พหูสูต (เล่าเรียน, ได้ยินได้ฟังมาก)
8. มีศิลปวิทยา ชำนาญในวิชาชีพ
9. วินัยที่ศึกษาดีแล้ว
10 . วาจาสุภาสิต
11. การบำรุงมารดา บิดา
12,13. การสงเคราะห์บุตร ภรรยา
14. การงานอันไม่คั่งค้าง
15. ให้ทาน
16. การประพฤติธรรม
17. การสงเคราะห์ญาติ
18. การงานอันไม่มีโทษ
19. การงดการเว้นจากบาป
20. ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22. ความเคารพ
23. ความประพฤติถ่อมตน
24. ความสันโดษ
25. ความกตัญญู
26. การฟังธรรมตามกาล
27. ความอดทน
28. ความเป็นผู้ว่าง่าย
29. การได้เห็นสมณะทั้งหลาย
30. การสนทนาธรรมตามกาล
31. ความเพียร
32. ประพฤติพรหมจรรย์
33. การเห็นอริยสัจ
34. การกระทำนิพพานให้แจ้ง
35. จิตของผู้ใดอันโลกธรรม*ทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว
36. ไม่เศร้าโศก
37. ปราศจากธุลีกิเลส
38. จิตเกษม
เหล่านี้ เป็นมงคลอันอุดม
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญทั้งหลาย เช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นฯ
จาก มงคลสูตร
พระไตรปิฎก เล่มที่ 25
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย
* โลกธรรม คือ ธรรมที่มีประจำโลก 8 อย่างคือ
มีลาภ ไม่มีลาภ มียศ ไม่มียศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข์

คาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดร
ตั้งนะโม 3 จบ
“โลกุตตะโร จะ มะหาเถโร อะหัง วันทามิ ตัง สะทา เมตตา ลาโภ นะโสมิยะ อะหะพุทโธ ฯ”
ครูบาเทพอัคคี (พระมหาบุญส่ง ปนฺนภาโร)
อาศรมหลวงปู่ใหญ่เทพ โลกอุดร สวนป่าโมกธรรม
ต.บุกกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210

แผ่นดินสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตั้งนะโม 3 จบ
"อิติจิตตัง เอหิ เทวตาหิ จะมหาเตโช นะระปูชิโต โสระโส ปัจจะยา ทิปปติ นเรโส จะ มหาราชา เมตตา
จะกะโรติ มหาลาภัง จะทาโสตถี ภะวันตุเม"

แผ่นดินสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระผู้ทรงกอบกู้เอกราชชาติไทย
ตั้งนะโม 3 จบ
“โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู
วินาสสันติ…โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง”

แผ่นดินสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
ตั้งนะโม 3 จบ
“นะโม ชะยันโต อะระหังจุติ” (สวด 9 จบ)


พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
อันตัวพ่อ ชื่อว่า พระยาตาก
ทนทุกข์ยาก กู้ชาติ พระศาสนา
ถวายแผ่นดิน ให้เป็น พุทธบูชา
แด่ศาสนา สมณะ พระพุทธโคดม
ให้ยืนยง คงถ้วน ห้าพันปี
สมณะพราหมณ์ ปฏิบัติ ให้พอสม
เจริญสมถะ วิปัสนา พ่อชื่นชม
ถวายบังคม รอยบาท พระศาสดา
คิดถึงพ่อ พ่ออยู่ คู่กับเจ้า
ชาติของเรา คงอยู่ คู่พระศาสนา
พระพุทธศาสนา อยู่ยง คู่องค์กษัตรา
พระศาสดา ฝากไว้ ให้คู่กัน

ขอเชิญร่วมทำบุญได้ที่ พระอาจารย์มหาบุญส่ง ปันนภาโร
อาศรมบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดร สวนป่าโมกขธรรม
ต.บุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
โทร. : 081-9974609

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.dabestshop.com/index.php?Content=service&id=3&id_run=3&view=yes https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ครูบาเทพอัคคี {พระอาจารย์มหาบุญส่ง ปันนภาโร}

3,720


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย