วัดสระแก้ว สระแก้ว

วัดสระแก้ว สระแก้ว พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2471
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2515


วัดสระแก้ว เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ในตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เดิมที่ตั้งวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ตั้งในปัจจุบัน ประมาณ 500 เมตร โดยวัดตั้งอยู่ติดกับหนองน้ำด้านทิศตะวันออก จึงถูกเรียกว่า วัดหัวหนอง หรือ วัดศาลานอก ปัจจุบันหนองน้ำดังกล่าวได้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วัดสระแก้วสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2453 ถึงปี พ.ศ. 2466 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และได้รับการยกย่องเป็น วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น สำนักเรียนดีเด่น เป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของอำเภอเมือง ปัจจุบันเป็นศูนย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

วัดมีเกจิอาจารย์ คือ หลวงพ่อทอง หรือ พระครูรัตนสราธิคุณ เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไป อบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ และยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์ แม้ท่านจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2523 ประชาชนทั่วไปก็ยังเคารพนับถือท่าน คณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นของหลวงพ่อไว้ ณ วิหารหลวงพ่อทอง

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/วัดสระแก้ว_(จังหวัดสระแก้ว)

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อทอง •


พระอุโบสถ


พระอุโบสถ


พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ


จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ


หลวงพ่อทอง หรือ พระครูรัตนสราธิคุณ เป็นที่เคารพรักของประชาชนทั่วไป อบรมเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณ และยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์ แม้ท่านจะมรณภาพแล้วตั้งแต่ พ.ศ.2523 ประชาชนทั่วไปก็ยังเคารพนับถือท่าน คณะลูกศิษย์จึงได้ร่วมใจกันสร้างรูปปั้นของหลวงพ่อไว้ ณ วิหารหลวงพ่อทอง
107จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย