ความถูกต้อง เป็นคำเดียว คำพูดคำเดียวที่สูงสุด ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจเฉียบขาด ถ้าไม่ต้องแล้วจะเป็นทุกข์ ถ้าถูกต้องแล้วจะหมดทุกข์


ขอให้สนใจในคำพูดคำเดียวว่า #ความถูกต้อง อย่าหัวเราะเยาะดูหมิ่น เดี๋ยวนี้มันไม่มีความถูกต้องนะ ที่ตัวของเราเอง ทุกผู้ ทุกๆ คน ที่มันไม่มีความถูกต้อง มันก็มีแต่ความผิดพลาด มันก็มีแต่ความทุกข์และปัญหาไม่รู้จักสร่าง...

ถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะสงบเย็นเป็นสุข เป็นประโยชน์ กันทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งโลกนี้ ทั้งจักรวาลนี้ ทั้งเมืองสวรรค์ ทั้งเมืองมนุษย์ ทุกๆๆๆ แห่ง มันจะมีแต่ความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์...

ขอให้จำคำ ๒ คำนี้ไว้ให้ดีด้วยว่า #สงบเย็น และก็ #เป็นประโยชน์ ด้วย ไม่ใช่สุข สงบเย็นอยู่เฉยๆ มันยังเป็นประโยชน์ๆ แก่ทุกคนๆ ด้วย นี่เรียกว่าอานิสงส์สูงสุดของความถูกต้อง

ไม่มีความถูกต้อง มันแจ่มใสไม่ได้ คนเราต้องมีความถูกต้องๆ เดี๋ยวนี้ทั้งโลกๆ ทั้งจักรวาลมันไม่มีความถูกต้อง มันไม่มีความถูกต้อง

ทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้อง ทางการเมืองก็ไม่ถูกต้อง ทางการสังคมก็ไม่ถูกต้อง มันก็มีแต่ความผิดพลาด ยุ่งยากลำบากระส่ำระสาย

กระทั่งความตายในที่สุด ตายอย่างเลวที่สุด มันจะเป็นการ #ตายอย่างเลวที่สุด คือตายไปด้วยความทนทุกข์ทรมาน และเต็มไปด้วยปัญหา...

ความถูกต้องนั้นถ้าเป็นบาลี พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่า #สัมมัตตะ...ประกอบอยู่ด้วยคำว่า สัมมาๆๆๆ ๑๐ คำ ถึง ๑๐ คำ รวมกันเป็น ๑๐ สัมมา แปลว่า ความถูกต้อง ถ้าเคยเรียนนักธรรมมาบ้างแล้ว ก็คงจะพอจะรู้ แต่อย่างน้อย อย่างมากมันจะรู้สัก ๘ คำ เพราะมันมีมากถึง ๑๐ คำ

สัมมาทิฏฐิ สัมมาวาจา สัมมาสังกัปโป สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี่ ๘ คำแล้วโดยเหตุ แล้วมันยังมีโดยผลอีก ๒ คำ คือ สัมมาญาณะ ถูกต้องด้วยญาณ ด้วยวิปัสสนาญาณ และสัมมาวิมุตติ ถูกต้องโดยความหลุดพ้น นี่ สัมมาๆๆ ๑๐ คำเป็นอย่างนี้ แล้วมันจะมีอะไรเหลือเล่า ถูกต้อง ๑๐ อย่าง ๑๐ ประการ รวมกันเข้าเป็นคำพูดคำเดียวเรียกว่า สัมมัตตะ

ภาษาที่เนื่องด้วยชนชาวอินเดีย มันก็ได้ยินนิยมคำว่า สัมมาๆๆ เป็นคำให้พร ว่าถูกต้อง เหมือนกับคำว่า สวัสดีๆ มันถูกต้องๆ เอาทุกๆ ถูกต้องมารวมไว้กันทุกๆ สัมมา แปลว่า สัมมัต ก็เรียกว่า สัมมัตตะ คือความถูกต้อง

#พระนิพพาน

พระนิพพานเป็นความถูกต้องสูงสุดอันดับสุดท้าย ถูกต้องโดยทุกๆประการ นี่แหละคือความถูกต้อง จงระวังให้มีครบถ้วนทั้งทางวัตถุ สิ่งของ ทั้งทางกาย ทั้งทางจิต ทั้งทางสติปัญญา ทั้งความมีตัวตน ทั้งความว่าง และทั้งความหลุดพ้น

จึงขอท้าทายว่า อะไรนะที่มันจะสุงสูดไปกว่าความถูกต้อง อะไรมันศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด เฉียบขาดไปกว่าความถูกต้อง

พอไม่ถูกต้องมันก็มีแต่ความทุกข์ แน่นอนและทันที

ถ้ามีความถูกต้องแล้วก็หมดปัญหา ไม่มีความทุกข์ แน่นอนและทันที

ความศักดิ์สิทธิ์ในข้อนี้ มันเหลือที่จะกล่าว มันเหลือที่จะกล่าวเป็นคำพูด แต่มันเป็นคำพูดดู ฟังดูแล้ว คล้ายกับง่ายๆ สั้นๆ ดุ้นๆ ว่า ความถูกต้องๆ เดาเอาก็ได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความถูกต้อง

ความโง่ของคนเราน่ะมันไม่รู้จักความถูกต้อง มันก็เดาเอาว่าถูกต้อง โมเมว่าถูกต้องๆ มันเป็นอย่างนี้กันเสียทั้งหมด...

ความถูกต้อง กำหนดได้ที่ว่า มันไม่มีปัญหาๆ ไม่มีความยุ่งยาก ไม่มีความลำบาก ไม่มีความทุกข์ใดๆ เกิดขึ้น นี้เรียกว่า ความถูกต้อง

ศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด ยิ่งกว่าสิ่งใด

พุทธทาสภิกขุ

2,901


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย