สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยกิจการงาน
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยกิจการงาน


พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 432 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย