เย ปมตฺตา ยถา มตา คนประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว
"เย ปมตฺตา ยถา มตา"

คนประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้ว
พุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 109 • เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ชีวิตคนเราถูกกำหนดไว้จริงไหม?

• กรรมที่ทำให้มีปัญหาการงาน-การเงิน และวิธีปลดล็อคกรรมหนีความจน ปลดเปลื้องปัญหาการงาน-การเงิน

• ภาวะผู้นำ ก็คือคุณสมบัติ เช่น สติปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากันไปสู่จุดหมายที่ดีงาม

• พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ จักไม่ศึกษา พระสูตร อันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย