อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก
อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก
ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก


พุทธศาสนสุภาษิต
/อุทาน ขุทฺทกนิกาย/
 436 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย