วิปัสสนา

เรื่องที่ ๒๐ : ๑๑ วันธรรมบรรยาย ( ๖ )
โดย : ท่านอาจารย์สัตยา นารายัน โกเอ็นก้า


๑. ในระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เราปฏิบัติอยู่แต่ภายในห้องปฏิบัติเท่านั้นหากไป ปฏิบัติข้างนอก หรือที่กลางแจ้ง จะทำให้กระทบกับแดดและลม ซึ่งจะเป็นเครื่องรบกวน ทำให้ เราไม่สามารถสังเกตลึกเข้าไปภายในจิตใจของเราเองได้อย่างละเอียดแต่ในระหว่างพัก ถ้า อยากจะออกไปเดินข้างนอกก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในบริเวณที่กำหนดให้ ขอให้ระลึกว่า เมื่อเรา กำลังผ่าตัดจิตใจของเราเอง เราก็ควรจะอยู่แต่ภายในบริเวณห้องผ่าตัดเท่านั้น

๒. ขอให้พยายามอยู่ให้ตลอดการฝึก ไม่ว่าจะรู้สึกยากลำบากสักเพียงใด หากมีปัญหาเกิดขึ้น ในระหว่างการปฏิบัติ ก็ขอให้ระลึกถึงความตั้งใจอันนี้ไว้ให้มั่น เพราะการปฏิบัติอย่างครึ่งๆ กลางๆ อาจเป็นอันตรายกับตัวท่านได้

๓. ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญที่สุด คือกฎเรื่องความเงียบ นอกจากนี้ ก็ขอให้ปฏิบัติตามกำหนดตารางเวลาที่ให้ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงปฏิบัติรวม ขอให้มาปฏิบัติร่วมกันที่ห้องปฏิบัติรวม ที่กำหนดไว้วันละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๑ ชั่วโมงทุกครั้ง

๔. จงพยายามอย่ารับประทานอาหารให้มากเกินไป อย่ายอมแพ้ต่อความง่วง และไม่พูดจาโดย ไม่จำเป็น

๕. ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนแต่ละวันโดยเคร่งครัด ในระหว่างการฝึกขอให้เลิกคิดถึงสิ่งที่เคย ได้อ่าน หรือเคยเรียนรู้มาจากที่อื่นการนำวิธีการต่างๆมาผสมกัน จะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้หาก มีสิ่งใดที่ไม่เข้าใจ ก็ขอให้สอบถามอาจารย์ผู้ฝึกสอนให้เข้าใจชัดเจน เพื่อที่ท่านจะได้รับความ สำเร็จ และได้พบกับความสงบสุขอันแท้จริง

๖. ขอให้ท่านใช้เวลานี้ ใช้โอกาสนี้ และใช้วิธีการที่ได้รับการฝึกสอนนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มาก ที่สุด เพื่อปลดปล่อยตัวท่านเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และได้พบ กับความสงบ ความสมดุล และความสุขที่แท้จริง




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย