หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๔ : อาจจะหัวล้านเพราะบุหรี่
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

      เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้พูดถึงวิธีอดบุหรี่ เผอิญได้ไปอ่านพบข้อความ จากหนังสือพิมพ์
  เขียนไว้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ โดยพาดหัวไว้อย่างน่าสนใจ บอกว่า "บุหรี่สาปให้เป็นขุนช้าง
  ได้ตั้งแต่หนุ่ม" จึงอยากจะนำมาถ่ายทอด เพื่อให้เนื้อความ ที่เกี่ยวกับทุกข์โทษของบุหรี่มี
  ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น บทความนั้นกล่าวไว้อย่างนี้ครับ

    "หมออังกฤษกล่าวเตือน การสูบบุหรี่ทำให้แก่เร็ว ผู้ชายก็อาจหัวล้านหัวเหลือง ก่อนวัย มาก
  กว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ด้วยกัน วารสารการแพทย์อังกฤษ รายงานผล การศึกษา ผู้ที่เข้าไปรับ
  การตรวจตามสถานพยาบาลต่างๆจำนวนเกือบพันคน พบว่า คนที่ไม่สูบบุหรี่ยังคงมีสีผม
  ตามธรรมชาติอยู่ถึง ๓๒เปอร์เซ็นต์ ใน ขณะที่คนสูบบุหรี่ถึง ๘๘ เปอร์เซ็นต์ ล้วนแต่ผม
  หงอกไปตามๆกัน และยิ่งกว่านั้น ผู้ชายที่เป็นคนสูบบุหรี่ต่างพากันศีรษะล้าน มากกว่าคนที่
  ไม่สูบถึง ๒ เท่าแพทย์ผู้ทำการศึกษากล่าวว่า ได้พบว่า คนสูบบุหรี่มีผิวพรรรหน้าตาของคน
  แก่เกินวัย แต่ก็ยังไม่อาจโทษได้ว่า บุหรี่ทำให้ผมหงอกก่อนวัย เพียงแต่สงสัยว่า บุหรี่อาจ
  เป็นพิษแก่การหมุนเวียนของเลือดลมหรืออาจทำให้เป็นโรคซึ่งเป็นผลทำ ให้แก่ชราลงก็ได้ เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย