หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๑ : ใครได้ ใครเสีย ( ๒ )
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    เมื่อตอนที่แล้ว ท่าน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ท่านได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
  "ตามปกติของจิต พอเริ่มคิดจะลักทรัพย์ หรือคิดฉ้อโกง ฉกชิงเอาทรัพย์ของคนอื่น จิตจะ
  เริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลง ขาดความสงบ เยือกเย็น เป็นจิตที่กระสับกระส่าย อาการ เหล่านี้
  ใครทำใครรู้.....นี่แหละ จิตเริ่มเปลี่ยนแปลง ถ้าเจ้าตัวยังพยายามทำทุจริตอีกต่อไป จนความ
  พยายามนั้นสำเร็จลงแต่ละครั้ง จิตก็ลดฐานะลงสู่ภาวะที่ต่ำกว่าเดิมทุกครั้ง"

  ตอนนี้ เรามาฟังกันต่อครับ ท่าน พ.อ.ปิ่น ได้ย้ำว่า

  "ถ้านักศึกษาสังเกตลักษณะวินิจฉัยอทินนาทาน ๕ อย่าง จนท่านเห็นว่า ได้เอาความเป็นไป
  ทางจิตของผู้ล่วงศีลนั้นเอง เป็นเครื่องวินิจฉัย ศีลขาด หรือไม่ขาดความเป็นไปทางจิตที่ว่า
  นี้ ได้แก่
  - ตนรู้ว่าของที่จะลักนั้นมีเจ้าของ
  - ตนคิดว่าจะลัก
  - ตนพยายามจะลัก
  - ตนได้ของนั้นมา

    รู้ คิด พยายาม สามอย่างนี้ เป็นอาการของจิตที่แปรไปตามลำดับ คือจิตรู้ว่า ของมีเจ้าของ
  แล้วจะต้องรับรู้ คือรับเอาความรู้ของจิตไว้เพียงนั้น แต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่ รู้แล้ว แทนที่จะ
  รับรู้ กลับถูกกิเลสคือโลภะผลักดัน ให้เหยียบย่ำความรู้ คิดจะลักเอาของนั้น ทั้งๆ ตัวก็รู้จิตก็
  เลยถูกฝืนตัวเอง ให้แปรสภาพไปตามกิเลส และแล้วก็ถูกกิเลสเร่งเร้าต่อไป คือให้คิดพยายาม
  หาทางจะลักจะโกง แล้วแต่เรื่องตอนพยายามจะลักนี้ จิตจะเดินในวิถีต่ำทรามตลอด เวลา
  เพราะครุ่นคิดหาวิธีการสนองกิเลสว่า ควรจะใช้วิธีใด - ฆ่า - ยิง - ฟัน - หลอกถ้าเปรียบ
  จิตเหมือนผู้เหมือนคน ก็คล้ายๆคนที่ลงไปเดินท่องอยู่ในลำธารสิ่งโสโครก ยิ่งเดินนานเดิน
  ไกลผู้เหมือนคน ก็คล้ายๆคนที่ลงไปเดินท่องอยู่ในลำธารสิ่งโสโครก ยิ่งเดินนานการแปร
  สภาพ ของจิตขั้นเลอะมากสุดท้าย จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือตอนที่ได้ของมา ซึ่งเป็นองค์ที่ห้า

    การได้ของนั้นมาด้วยการลักขโมย พอจิตรับรู้ว่าได้มาแล้ว จิตจะคิดว่า ดีแล้ว สมใจคิด
  ไม่ดีเลย เสียใจ ฯลฯ แล้วแต่ความคิดจะเกิดขึ้นความคิดที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้จิตแปรสภาพอีก
  ครั้ง คือถ้ารู้สึกว่ายินดีกับของนั้น ก็เป็นการยินดีกับการทำชั่ว ทำให้จิตต่ำทรามลงถ้ารู้สึก
  ไม่พอใจกับของที่ได้มา เพราะน้อยไป หรือไม่ดีพอ จิตก็แปรสภาพ เป็นถูกกิเลสแผดเผา
  ซ้ำเติม ทำให้คิดหาทางทำบาปต่อไปอีกตกลงว่า ความคิดในวาระสุดท้ายของโจรกรรม
  เป็นความคิดที่ทำให้จิตทรุดต่ำลงอีกความต่ำทรามของจิตนี่แหละ คือผลแท้ของการลัก
  เขากิน ขโมยเขากิน"ตอนหน้า ท่าน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ท่านจะแยกแยะให้เราได้เห็นอย่าง
  ชัดเจนว่า บาปเริ่มเกิดขึ้นในจิตตอนไหน ระหว่าง ๕ ขั้นตอน ผู้สนใจ ไม่ควรพลาด เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย