คำอาราธนาศีล ๘
๔ : คำสมาทานศีล ๘

ศ า ส น พิ ธี : คำอาราธนาศีล ๘
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๔ : คำสมาทานศีล ๘


คำกล่าวถือปฏิบัติศีล ๘

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา
๘. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.
อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ.หัวข้อย่อย + คำอาราธนาศีล ๘

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย