บทกรวดน้ำแผ่เมตตา
๑ : บทกรวดน้ำยังกิญจิ

ศ า ส น พิ ธี : บทกรวดน้ำแผ่เมตตา
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : บทกรวดน้ำยังกิญจิยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ กาเยนะ
วาจามะนะสา ติทะเส สุคะตัง กะตัง เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ
เย จะ สัตตา อะสัญญิโน กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ
ภาคี ภะวันตุ เต เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง ทินนัง ปุญญะผะลัง
มะยา เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ เทวา คันตวา นิเวทะยุง
สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา ชีวันตาหาระเหตุกา มะนุญญัง
โภชะนัง สัพเพ ละภันตุ มะมะ เจตะสา
 
คำแปล

กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิจซึ่งควรฝักใฝ่ ด้วยกาย วาจา ใจ เราทำแล้วไปสวรรค์ สัตว์ใดมีสัญญา หรือหาไม่เป็นอสัญญ์ผลบุญที่ข้าทำนั้น ทุกๆ สัตว์จงมีส่วน สัตว์ใดณู้เป็นอันว่าข้าให้แล้ว ตามควร สัตว์ใดมิรู้ถ้วน ขอเทพเจ้าจงเล่าขาน ปวงสัตว์ในโลกีย์ มีชีวิตด้วยอาหาร จงได้โภชน์สำราญ ตามเจตนาของข้าเทอญหัวข้อย่อย + บทกรวดน้ำแผ่เมตตา

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย