ธุดงควัตร
๑๒ : ธุดงค์วัตร ๑๓ ถือเสนาสนะอันท่านจัดให้เป็นวัตร

ศ า ส น พิ ธี : ธุดงควัตร
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๒ : ธุดงค์วัตร ๑๓ ถือเสนาสนะอันท่านจัดให้เป็นวัตรเสนาสนโลลุปฺมิ ปฏิกฺขิปามิ ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยามิ
เรางดโลเลในเสนาสนะเสีย สมาทานองค์อยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไร


วิธีปฏิบัติ ท่านได้เสนาสนะใด พึงยินดีด้วยเสนาสนะที่ท่านให้นั้น

ประเภทของธุดงค์

๑. ผู้ถืออย่างอุกฤษฏ์ ย่อมไม่ได้เพื่อจะถามถึงเสนาสนะที่ได้แก่ตน ว่าอยู่ไกลหรือว่าอยู่ใกล้ หรือว่าอันตรายต่างๆ มีอมนุษย์และทีฆชาติ เป็นต้น รบกวนไหม ว่าร้อนหรือหนาวไหม
๒. ผู้ถืออย่างปานกลาง ถามได้ แต่ไปตรวจดูไม่ได้
๓. ผู้ถืออย่างเพลา ไปตรวจดูได้ ถ้าเสนาสนะที่แจกให้นั้นไม่ชอบเธอเอาเสนาสนะอื่นก็ได้

อานิสงส์

๑. ได้นำโอวาทที่กล่าวไว้ว่า ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺฐพฺพํ ได้สิ่งใด พึงยินดีด้วยสิ่งนั้น
๒. ใฝ่ประโยชน์เกื้อกูลแก่เพื่อนพรหมจารี โดยไม่กวนให้ย้ายเสนาสนะ
๓. เลิกกำหนดว่าเลว ประณีต
๔. ละความยินดียินร้ายได้
๕. ปิดประตูความตระกราม
๖. มีความมักน้อยหัวข้อย่อย + ธุดงควัตร

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย