วิธีการให้ศีลแก่คฤหัสถ์
๑ : การให้ศีล ๕ แก่คฤหัสถ์

ศ า ส น พิ ธี : วิธีการให้ศีลแก่คฤหัสถ์
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : การให้ศีล ๕ แก่คฤหัสถ์


วิธีการให้ศีล ๕ และ ศีล ๘ แก่คฤหัสถ์ขอภิกษุ

เมื่ออุบาสกอุบาสิกาว่าคำอาราธนาศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลอุโสถเสร็จแล้ว พระภิกษุผู้ให้ศีลนั้น พึงกล่าวคำให้ศีลดังนี้...

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)

อุบาสกอุบาสิกากล่าวรับขึ้นพร้อมกันว่า... อามะ ภันเต

เสร็จแล้ว พระภิกษุกล่าวบอกศีลต่อไปว่า...

๑. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
๓. กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
๔. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ. (อุบาสกอุบาสิกาว่าตาม)

จบแล้วพระภิกษุผู้ให้ศีลกล่าวคำสรุปศีล ๕ ว่า...

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ,
สีเลนะ สุคะติง ยันติ,
สีเลนะ โภคะสัมปะทา,
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ,
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย. (จบการให้ศีล ๕)


หัวข้อย่อย + วิธีการให้ศีลแก่คฤหัสถ์

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย