วิธีรักษาอุโบสถศีล
๒ : คำประกาศองค์อุโบสถ

ศ า ส น พิ ธี : วิธีรักษาอุโบสถศีล
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๒ : คำประกาศองค์อุโบสถ


คำป่าวประกาศเตือนผู้จะสมาทานศีลอุโบสถก่อนการกล่าวคำสมาทาน

อัชชะ โภนโต ปักขัสสะ (อัฏฐะมี, จาตุททะสี, ปัณณะระสี)
๘ ค่ำ ว่า อัฏฐะมี ทิวะโส,
๑๔ ค่ำ ว่า จาตุททะสี ทิวาโส,
๑๕ ค่ำ ว่า ปัณณะระสี ทิวะโส
อัฏฐะมี ทิวะโส,
เอวะรูโป โข โภนโต ทิวะโส,
พุทเธนะ ภะคะวะตา ปัญญัตตัสสะ,
ธัมมัสสะวะนัสสะเจวะ ตะทัตถายะ
อุปาสกุปาสิกานัง อุโปสะถัง,
อิธะ สะมาคะตา ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมานุธัมมะปะฏิปัตติยา ปูชะนัตถายะ,
อิมัญจะ รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง,
อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง
อุปะวะสิสสามาติ,
กาละปะริจเฉตัง กัตวา,
ตัง ตัง เวระมะณิง อารัมมะณัง กะริตวา,
อะวิกขิตตะจิตตา หุตวา สักกัจจัง อุโปสะถัง
สะมาทิยามะ,
อีทิสังหิ อุโปสะถัง สัมปัตตานัง อัมหากัง
ชีวิตตัง มา นิรัตถะกัง โหตุ.

คำแปล

ข้าพเจ้า ขอประกาศในการที่จะได้รักษาอุโบสถให้สาธุชนทั้งหลายทราบกันก่อนที่จะขอสมา ทาน ณ กาลบัดนี้

วันนี้เป็นวัน (อัฏฐะมี , จาตุททะสี , ปัณณะระสี) ดิดี ที่ครบ (๘ , ๑๔ , ๑๕) แห่งสุกะปักษ์ (ข้างขึ้น) แห่งกาฬปักษ์ (ข้างแรม) ก็แล ในกาลเช่นนี้ เป็นที่นิยมที่สาธุชนอุบาสกอุบาสิกา จะได้ ฟังธรรมเทศนาและรักษาศีลอุโบสถ ซึ่งถึงพร้อมด้วยองค์ ๘ ประการ

เพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมเทศนานั้น บัดนี้ ขอกุศลอันยิ่งใหญ่ในการตั้งใจสมาทานองค์ ๘ ประการแห่งอุโบสถนี้ จงเกิดมีแก่สาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอทุกท่านจงกำหนด กาลว่า จะรักษาอุโบสถศีลนี้สิ้นราตรีและทิวาในคืนหนึ่งกับวันหนึ่ง จงทำการเว้นจากโทษเหล่า นั้นเป็นอารมณ์

คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๑ เว้นจากการลักทรัพย์ ๑ เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ ๑ เว้นจากการพูดเท็จ ๑ เว้นจากการดื่มสุราเมรัย ๑ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล ๑ เว้นจากการฟ้อนรำขับรองประโคมดนตรี ดูการละเล่นและการประดับตกแต่งทัดทรงด้วยดอก ไม้หอมเครื่องไล้ทา ๑ เว้นจากการนั่งนอนอันสูงใหญ่ ๑

ขอทุกท่านจงตั้งใจ อย่าให้จิตฟุ้งซ่านส่งไปที่อื่น จงตั้งจิตตั้งใจสมาทานในองค์อุโบสถศีล ๘ ประการ โดยเคารพ เพื่อนบน้อมองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยการปฏิบัติ ธรรมสมควรแก่กำลังของตน

ด้วยว่า ชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาได้ถึงทุกวันอุโบสถนี้เข้าแล้ว ก็อย่าพึงประมาท อย่า พึงยังชีวิตสังขารร่างกายอันเป็นที่รักของเรานี้ให้ตกล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์นั้นเลย


หัวข้อย่อย + วิธีรักษาอุโบสถศีล

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย