พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ชุด ธรรมเทศนา ปี 2534

    พระอาจารย์สมภพ - อบรมคณะครูอาจารย์-วานรฯ 1.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - กวนอิมปริทัศน์ 1.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - กวนอิมปริทัศน์ 2.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - การให้ผลของกรรมในทางพระพุทธศาสนา.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - ทำบุญอุทิศผู้ตายจะได้รับหรือไม่.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย 1.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย 2.mp3

    พระอาจารย์สมภพ - บทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทย 3.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 2534 ม้วน1.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 2534 ม้วน2.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ - สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 2534 ม้วน3.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ- ขุมทรัพย์กลางทะเลทราย 01.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ- ขุมทรัพย์กลางทะเลทราย 02.mp3

    พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ- ขุมทรัพย์กลางทะเลทราย 03.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย