สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

    010_1 อารักขกรรมฐาน.mp3

    010_2 กรรมฐาน ๒และหัดกำหนดสติ.mp3

    010_3 กิจเบื้องต้นแห่งกรรมฐาน.mp3

    010_4 กรรมฐานที่เป็นบุพภาค.mp3

    011_1 สติเพ่งดูเกิดดับของลมหายใจ.mp3

    011_2 กำหนดลมหายใจเข้า-ออก.mp3

    011_3 สติรู้กายทั้งหมด (หายใจเข้า-ออก).mp3

    011_4 ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า-ออก).mp3

    012 สติรู้ลมหายใจ.mp3

    013 ดูภายในอินทรีย์ ๕.mp3

    014_1 สติกำหนดเวทนา.mp3

    014_2 สติกำหนดจิต.mp3

    014_3 สติกำหนดกาย เวทนา จิต ธรรม.mp3

    014_4 สติกำหนดดูกาย เวทนา จิต ธรรม.mp3

    015 รู้อิริยาบท รู้อาการของกาย.mp3

    016_1 พิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นธาตุ.mp3

    016_2 พิจารณากายให้เห็นเป็นสิ่งปฏิกูล.mp3

    017 นิวรณ์ ๕.mp3

    018 ขันธ์ ๕.mp3

    019 อายตนะและสังโยชน์.mp3

    020 โพชฌงค์.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทย


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย