สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

    000 วิสาขบูชา ๔.mp3

    001_1 สุญญตา๑ กำหนดป่า-แผ่นดิน.mp3

    001_2 สุญญตา๒ กำหนดอากาศ-วิญญาณ.mp3

    001_3 สุญญตา๓ อนิมิตเจโตสมาธิ-นิพพาน.mp3

    001_4 สุญญตา๔ นิยานิกธรรม.mp3

    001_5 สุญญตา๕ สมาธินิมิต.mp3

    001_6 สุญญตา๖ ศึล สมาธิ ปัญญา.mp3

    001_7 สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม-ปฏิบัติธรรม.mp3

    002 อนิจจสัญญา ทุกขสัญญา อนัตตสัญญา.mp3

    003_1 อานาปานสติ.mp3

    003_2 อานาปานสติ ขั้นกายานุปัสสนา.mp3

    003_3 อานาปานสติ ขั้นเวทนานุปัสสนา.mp3

    003_4 อนานาปานสติ ขั้นจิตตานุปัสสนา.mp3

    003_5 อานาปานสติ ขั้นธัมมานุปัสสนา.mp3

    004_1 อานาปานสติสมาธิภาวนา.mp3

    004_2 อานาปานสติขั้นที่ ๒.mp3

    005 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา.mp3

    006 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน.mp3

    007 วิมุติจิต.mp3

    008 บารมีและอาสวะ.mp3

    009 ประมวลหลักปฏิบัติ.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย