พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

    256 จิตไม่สงบมีความทุกข์ จิตสงบจึงมีความสุข.mp3

    257 การพิจารณาให้เข้าใจโลกตามความเป็นจริง.mp3

    258 ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่เพื่อทำความเพียรให้พ้นทุกข์.mp3

    259 ศีลเป็นพื้นฐานในการพ้นทุกข์ เนื่องในวันมาฆบูชา.mp3

    260 มรณานุสสติกัมมัฏฐาน ระลึกถึงความตาย.mp3

    261 การทำความเพียรเพื่อดับไฟกิเลส.mp3

    262 การหาอุบายละกิเลสออกจากใจ.mp3

    263 สมุทัยเป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์.mp3

    264 การฝึกตนให้เป็นคนดีและตอบปัญหาต่อ.mp3

    265 การทำคุณงามความดีให้เป็นที่พึ่งของตน.mp3

    266 การพิจารณาให้รู้แจ้งในทุกข์เพื่อการปล่อยวาง.mp3

    267 การทำทาน รักษาศีล ภาวนา คือความดีแต่ละระดับ.mp3

    268 การหาวิธีแก้ไขพัฒนาจิตใจของตนเอง.mp3

    269 การพิจารณากิเลสที่เกิดกับจิตใจเพื่อละจิตใจให้บริสุทธิ์.mp3

    270 การพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต.mp3

    271 การปฏิบัติเพื่อแสวงหาทางพ้นทุกข์.mp3

    272 บุญกุศลเป็นที่พึ่งของสัตว์ไปในโลกหน้า.mp3

    273 การทำความเพียรสร้างสติปัญญาละความหลงในใจ.mp3

    274 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา.mp3

    275 อบรมพระเณรในวันเข้าพรรษา.mp3

    276 การพิจารณาดูมายาของกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจ.mp3

    277 ตาและรูปเป็นของร้อน.mp3

    278 การฝึกหัดอบรมตนไม่ให้เป็นคนประมาท.mp3

    279 การฝึกสติสัมปชัญญะ.mp3

    280 สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบ.mp3

    281 ประโยชน์ปัจจุบัน เบื้องหน้า สูงสุดคือพระนิพพาน.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย