พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

    ๐๘๘ ๒๕๐๘๑๘ รากฐานที่มั่นคงของชีวิต.mp3

    ๐๘๙ ๒๕๐๘๒๒ ฐานรองของชีวิต.mp3

    ๐๙๐ ๒๕๐๘๒๙ ไตรลักษณ์หลักพิจารณา.mp3

    ๐๙๑ ๒๕๐๙๐๕ แก้ปัญหาด้วยธรรมะจึงสำเร็จ.mp3

    ๐๙๒ ๒๕๐๙๑๒ ธรรมะรักษาใจวัยชรา.mp3

    ๐๙๓ ๒๕๐๙๑๙ อบรมลูกปลูกอนาคต.mp3

    ๐๙๔ ๒๕๐๙๒๖ ปัญหาชีวิตต้องพิชิตด้วยธรรมะ.mp3

    ๐๙๕ ๒๕๑๐๐๓ ออกให้ถูกทาง.mp3

    ๐๙๖ ๒๕๑๐๑๐ ยิ่งให้ ยิ่งได้.mp3

    ๐๙๗ ๒๕๑๐๑๗ ทางเกิดของเพลิงทุกข์.mp3

    ๐๙๘ ๒๕๑๐๒๔ ครูต้องอยู่ด้วยคุณธรรม.mp3

    ๐๙๙ ๒๕๑๐๓๑ คุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์.mp3

    ๑๐๐ ๒๕๑๑๒๑ การระวังกาย วาจา จิต.mp3

    ๑๐๑ ๒๕๑๑๒๘ ตัวของเราจริงหรือ.mp3

    ๑๐๒ ๒๖๐๒๐๖ คิดไว้ล่วงหน้าพิจารณาบ่อยๆ.mp3

    ๑๐๓ ๒๖๐๒๒๐ แก้ความงมงายให้หายโง่.mp3

    ๑๐๔ ๒๖๐๒๒๖ มาฆบูชา.mp3

    ๑๐๕ ๒๖๐๒๒๗ ธรรมดาเป็นเช่นนั้นเอง.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย