พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)

    01 มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม 16 พ.ย. 18.mp3

    02 อริยสัจภายในจิต 17 พ.ย. 18.mp3

    03 เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร 18 พ.ย. 18.mp3

    04 รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง 19 พ.ย. 18.mp3

    05 งานของจิต 20 พ.ย. 18.mp3

    06 พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร 21 พ.ย. 18.mp3

    07 อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ 24 พ.ย. 18.mp3

    08 สงครามจิต สงครามขันธ์ 28 พ.ย. 18.mp3

    09 กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ 29 พ.ย. 18.mp3

    10 หัดตาย 30 พ.ย. 18.mp3

    11 โลกในเรือนจำกับโลกนอก 2 ธ.ค. 18.mp3

    12 นักรบ นักหลบ 3 ธ.ค. 18.mp3

    13 กำจัดกิเลสพ้นทุกข์ 4 ธ.ค. 18.mp3

    14 ฟังธรรมะป่า 5 ธ.ค. 18.mp3

    15 ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 6 ธ.ค. 18.mp3

    16 กิเลสกดถ่วงจิต 7 ธ.ค. 18.mp3

    17 กิเลสฝังในจิต 8 ธ.ค. 18.mp3

    18 จิตวุ่นวาย 9 ธ.ค. 18.mp3

    19 หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 10 ธ.ค. 18.mp3

    20 ความอัศจรรย์แห่งธรรม 11 ธ.ค. 18.mp3

    21 ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก 12 ธ.ค. 18.mp3

    22 อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม 13 ธ.ค. 18.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย