ศีล

" ความประพฤติดีทางกายและวาจา, การรักษากายและวาจาให้เรียบร้อย,ข้อปฏิบัติสำหรับควบคุมกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงาม, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย, ปกติมารยาทที่สะอาดปราศจากโทษ, ข้อปฏิบัติในการเว้นจากความชั่ว, ข้อปฏิบัติในการฝึกหัดกายวาจาให้ดียิ่งขึ้น, ความสุจริตทางกายวาจาและอาชีพ"

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) - พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗


ศีล


# เรื่อง อ่าน
 "ศีลเครื่องวัดความดีของคน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล คือเครื่องคุ้มครองป้องกัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "ศีลทำให้มุษย์เป็นเทวดา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "เด็กไม่รู้เดียงสา ชื่อว่ามีศีลหรือไม่" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ศีลเกิดแต่เมตตา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "อาทิกัลยาณัง ศีลงามในเบื้องต้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีลเป็นเครื่องสงบกายวาจา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ผลแห่งการรักษาอุโบสถศีลครั้งเดียว"
 "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าขรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)
 "คนไม่มีศึลก็เหมือนสัตว์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล คือเจตนางดเว้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย