ศีล


# เรื่อง อ่าน
 "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)
 "คนไม่มีศึลก็เหมือนสัตว์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ศีลเครื่องมือปราบกิเลสขั้นหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีลจะครบบริบูรณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล คือเจตนางดเว้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "หลักปฏิบัติในทางพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ธรรมสี่ประการพึงมีในตน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "การทำตนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ผลของความไม่มีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ผลของความมีศีล" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 การรักษาศีล อาศัยปัญญาจริงๆด้วย ตามที่หลวงพ่อสอน
 ศีล เจตนางดเว้น(วิรัติ) (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "จะรักษาศีลได้ ปัญญาต้องมาก่อน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย" (สมเด็จพระญาณสังวร)


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย