พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดที่ ๑๗ เกื้อกูลสังคม

 

ธนํ จเช องฺควรสฺส เหตุ

พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ

 

องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน

พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต

 

องฺคํ ธนํ ชีวิตญจฺาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และ แม้ชีวิต เพื่อรักษาความถูกต้อง

 

จเช มตฺตาสุขํ ธีโร

ผู้ฉลาดควรสละสุขเล็กน้อย เพื่อสุขยิ่งใหญ่ของส่วนรวม

 


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย