พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดที่ ๘ การชนะ

 

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

 

สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ

รสแห่งธรรมะ ย่อมชนะรสทั้งปวง

 

ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ

ความสิ้นตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

 

ชิเน กทริยํ ทาเนน

พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้

 

ชยํ เวรํ ปสวติ

ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร

 

อสาธํ สาธุนา ชิเน

พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี

 

อกฺโกเธน ชิเน โกธํ

พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

 

ตํ โข ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ นาวชิยฺยติ

ความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ ความชนะนั้นดี

 

สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ

ความยินดีในธรรมะ ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

 

น ตํ ชิตํ สาธุ ชิตํ ยํ ชิตํ อวชิยฺยติ

ความชนะใดที่ชนะแล้ว กลับแพ้ได้ ความชนะนั้นไม่ดี

 


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย