บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

จาก Channel : หนึ่งฤทัย บุญวงษ์


บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)
เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท
แบบที่๑ ประกอบด้วย
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำกราบพระรัตนตรัย
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ , ธัมมาภิถุติ , สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
- คำแผ่เมตตา
- สัพพปัตติทานคาถา
 10,054 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย