บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

 DhammathaiTeam  

บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

จาก Channel : หนึ่งฤทัย บุญวงษ์


บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)
เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท
แบบที่๑ ประกอบด้วย
- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำกราบพระรัตนตรัย
- ปุพพภาคนมการ
- พุทธาภิถุติ , ธัมมาภิถุติ , สังฆาภิถุติ
- รตนัตตยัปปณามคาถา
- คำแผ่เมตตา
- สัพพปัตติทานคาถา

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_Yn-ypTafaQ

11,121


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย