บทสวดมนต์ วันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๖๒

วัดป่าห้วยลาด

ในวันวิสาขบูชานี้ ชาวพุทธต่างพากันน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียนหรือแม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถปฏิบัติเป็นพุทธบูชาได้ มาสวดมนต์ให้เป็นบุญเป็นกุศลกันนะครับ

บทสวดมนต์ในวันวิสาขบูชา
-ทำวัตรเย็น
-บทต้นสวดมนต์
-ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
-บทแผ่เมตตา
-คำบูชาในวันวิสาขบูชา

เสียงนำสวดโดยพระมงคลปริยัติสุธี (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
 10,590 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย