พระพุทธรูปประจำปีมะเส็ง
ปางทรงรับอุทกัง
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทรงบาตรวางบนพระชานุ (เข่า) เป็นกิริยายื่นบาตรออกรับอุทกัง คือ รับน้ำ

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย