พระพุทธรูปประจำปีมะเมีย
ปางสนเข็ม
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในอิริยาบถจับเข็ม พระหัตถ์ขวาจับเส้นด้ายเป็นกิริยาสนเข็ม

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย