พระพุทธรูปประจำปีเถาะ
ปางอธิษฐานเพศบรรพชิต
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวายกขึ้นวางบนพระอุระ (อก) เบนฝ่าพระหัตถ์ไปทางซ้าย (บางตำราใช้ปางปัจจเวกขณะเป็นพระประจำปีเถาะ)

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย