ใจทรงมรรคผลแล้วแสดงเรื่องมรรคผลได้เต็มภูมิ : หลวงตามหาบัว

 จำปาพร  เมื่อกิเลสบรรลัยไปเสียเท่านั้น ไม่มีอะไรที่จะเวิ้งว้างยิ่งกว่าจิต
ที่เป็นอิสระเสรีเต็มที่ ไม่มีอะไรมาบังคับกีดขวางได้อีก
นี่ล่ะเหตุที่พระพุทธเจ้าจะทรงทราบได้ชัด
ถึงเรื่องบาปก็ดี บุญก็ดี นรกก็ดี สวรรค์ก็ดี
และทราบกลมายาของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานาน
มีอุบายเหล่านี้..อย่างประจักษ์พระทัย
จึงได้รื้อฟื้นความจริงเหล่านี้ขึ้นมา

ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่า
ประจานหน้าของกิเลสตัวต้นสิงหลอกลวงสัตว์โลกนี้
ให้โลกทั้งหลายได้เห็น รู้..แสดงว่า บาปมีหนา บุญมีหนา
นรกมี สวรรค์มี นิพพานมี ให้ละบาปหนา ให้บำเพ็ญบุญหนา
ให้บำเพ็ญคุณงามความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกข์
ถึงพระนิพพาน ประกาศให้โลกได้รู้ได้เห็นด้วยประจักษ์พยาน
เห็นอย่างแท้จริง ไม่ได้ด้นเดาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

นี่ล่ะใจที่ทรงมรรคทรงผลแล้ว แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลทำไมจะแสดงไม่ได้
ใจที่เคยจมอยู่กับกิเลสและถอนออกจากกิเลสแล้ว
ทำไมจะแสดงเรื่องของกิเลสไม่ได้ ต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิ
ใจที่ทรงอรรถทรงธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว
ทำไมจะไม่แสดงเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอรรถเรื่องธรรมได้
เต็มหัวใจละ ก็รู้ด้วยตัวเอง เห็นด้วยตัวเองทั้งกิเลสบาปธรรมต่างๆ
ทั้งมรรคผลนิพพานประจักษ์ใจอยู่แล้ว

คลังนี้ทั้งเป็นคลังกิเลสด้วย
จะแสดงเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆไม่ได้อย่างไร
จิตนี้ได้กลายมาเป็นคลังแห่งธรรมโดยสมบูรณ์แล้ว
จะไม่ให้แสดงเรื่องอรรถเรื่องธรรมให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไร
ต้องแสดงได้อย่างเต็มภูมิไม่สงสัย นี่ถึงว่า ธรรมสดๆร้อนๆ

...

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
   

5,417


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย