ทำดีย่อมมีอุปสรรค : ท่านพ่อลี ธัมมธโร
 จำปาพร   15 มี.ค. 2558ข้อสำคัญของผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะพ้นทุกข์นั้น
ก็คือ ความเพียรและอดทน เพราะการกระทำความดีทุกอย่าง
ย่อมจะต้องมีอุปสรรคมาคอยทำลาย
แม้แต่พระพุทธองค์เมื่อทรงกระทำความเพียรอยู่
ก็ยังมีพวกมารตามมารบกวน
เพื่อจะมิให้พระองค์ได้สำเร็จบรรลุในธรรม

แต่พระองค์ก็มิได้ทรงหวั่นไหวหรือท้อถอย
ละเลิกการกระทำของพระองค์เสีย
ทรงใช้สัจจบารมีของพระองค์
ขับไล่กิเลสมารต่างๆเหล่านั้นจนพ่ายแพ้ไปสิ้น
พระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเข้าแลก
เพื่อต่อสู้กับพญามารด้วยน้ำพระทัยอันมั่นคงองอาจกล้าหาญ

ดังนั้นในที่สุดพระองค์ก็ทรงมีชัยชนะอย่างงดงาม
จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นพระพุทธเจ้าของเราอยู่บัดนี้
เป็นตัวอย่างอันสำคัญที่ "พ่อ" ของเรา
ได้กระทำไว้ให้ลูกดูในเบื้องหลัง

เหตุนั้น การที่พวกเราทั้งหลายพากันตั้งใจ
ปฏิบัติจิตใจกระทำคุณงามความดีนี้
ก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรคและพวกมารมารบกวนเช่นเดียวกัน
แต่เราก็ต้องฟันฝ่าต่อสู้จนสุดฝีมือด้วยความอดทน

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

15 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4183 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย