ทำดีย่อมมีอุปสรรค : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  ข้อสำคัญของผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะพ้นทุกข์นั้น
ก็คือ ความเพียรและอดทน เพราะการกระทำความดีทุกอย่าง
ย่อมจะต้องมีอุปสรรคมาคอยทำลาย
แม้แต่พระพุทธองค์เมื่อทรงกระทำความเพียรอยู่
ก็ยังมีพวกมารตามมารบกวน
เพื่อจะมิให้พระองค์ได้สำเร็จบรรลุในธรรม

แต่พระองค์ก็มิได้ทรงหวั่นไหวหรือท้อถอย
ละเลิกการกระทำของพระองค์เสีย
ทรงใช้สัจจบารมีของพระองค์
ขับไล่กิเลสมารต่างๆเหล่านั้นจนพ่ายแพ้ไปสิ้น
พระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเข้าแลก
เพื่อต่อสู้กับพญามารด้วยน้ำพระทัยอันมั่นคงองอาจกล้าหาญ

ดังนั้นในที่สุดพระองค์ก็ทรงมีชัยชนะอย่างงดงาม
จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เป็นพระพุทธเจ้าของเราอยู่บัดนี้
เป็นตัวอย่างอันสำคัญที่ "พ่อ" ของเรา
ได้กระทำไว้ให้ลูกดูในเบื้องหลัง

เหตุนั้น การที่พวกเราทั้งหลายพากันตั้งใจ
ปฏิบัติจิตใจกระทำคุณงามความดีนี้
ก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรคและพวกมารมารบกวนเช่นเดียวกัน
แต่เราก็ต้องฟันฝ่าต่อสู้จนสุดฝีมือด้วยความอดทน

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
   

5,405


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย